11 VSOL 107/2014-73
37 ICm 24/2014 11 VSOL 107/2014-73 (KSOS 37 INS 17978/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v právní věci žalobkyně Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 1427/60, PSČ 700 30, korespondenční adresa Ostrava 30, Plzeňská 10, PSČ 700 30 (u pana Vojtěcha Keprta) proti žalovaným 1) Mgr. Ing. Evě Hepperové, se sídlem Opava, Rybářská 1665/2, PSČ 746 01, insolvenční správkyni dlužníka Františka Janouška, bytem Opava-Předměstí, Husova 252/24, PSČ 746 01, 2) Františku anonymizovano , anonymizovano , bytem Opava-Předměstí, Husova 252/24, PSČ 746 01, o určení existence pohledávky, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Františka Janouška, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 17978/2013, o žádosti žalobkyně na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, rozhodl o odvolání žalobkyně ze dne 15.5.2014 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2014, č.j. 37 ICm 24/2014-50,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2014, č.j. 37 ICm 24/2014-50, se ve výroku II. p o t v r z u j e. (KSOS 37 INS 17978/2013) O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 138 odst. 1 a § 30 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) přiznal žalobkyni Marii anonymizovano osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl její návrh na ustanovení právního zástupce pro toto řízení (výrok II.).

V důvodech uvedl, že podáním doručeným soudu 28.3.2014 žalobkyně navrhla, aby jí soud přiznal osvobození od poplatkové povinnosti z důvodů její nepříznivé finanční a zdravotní situace a dále, aby jí, s ohledem na nedostatečné právní vzdělání, rovněž ustanovil právního zástupce. Přestože žalobkyně nepředložila soudu potvrzení o jejích osobních, majetkových a výdělkových poměrech (potvrzení přiložené k návrhu nebylo podepsáno), soud s ohledem na skutečnost, že žalobkyni bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře usnesením ze dne 13.12.2011, č.j. KSOS 25 INS 11870/2011-B-20, které nebylo dosud skončeno, přiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků v souladu s ust. § 138 odst. 1 o.s.ř. Nicméně pro ustanovení zástupce účastníku vyžaduje zákon, a to ust. § 30 odst. 1 o.s.ř., současné splnění dvou podmínek. Jednak existenci předpokladů pro osvobození od soudních poplatků (což bylo v případě žalobkyně splněno) a dále existenci nezbytné potřeby ustanovení právního zástupce pro ochranu zájmů účastníka. Nezbytnost zastoupení přichází v úvahu tehdy, kdy sám účastník s ohledem na úroveň svých schopností nebo s ohledem na složitost případu, není s to chránit své zájmy účinně sám. V dané věci jde o incidenční spor, v němž se žalobkyně domáhá určení pravosti její přihlášené pohledávky (§ 198 IZ), kterou žalovaná insolvenční správkyně při přezkumném jednání v insolvenčním řízení dlužníka (vedeném pod sp. zn. KSOS 37 INS 17978/2013) popřela z důvodu promlčení. Žalobkyně ve své přihlášce vylíčila důvod vzniku své pohledávky, jako neuhrazenou kupní cenu za spotřební zboží dle Kupní smlouvy splátkového prodeje č. 010/2009 ze dne 1.9.2009 . Lze tedy uzavřít, že mezi žalobkyní a žalovanými je znám okruh sporných skutečností, když sporné je to, zda závazek žalovaného 2) z titulu kupní ceny je promlčen. Z těchto skutečností zatím nelze usuzovat na skutkovou či právní složitost daného případu a tedy vyvstávající potřebu ustanovení zástupce z řad advokátů. Z elektronické databáze Krajského soudu v Ostravě je pak zřejmé, že žalobkyně vystupovala či vystupuje i v dalších soudních řízeních jako účastnice (např. sp. zn. 42 Cms 155/2007, sp. zn. 29 Cms 105/2009, sp. zn. 25 ICm 2982/2011, sp. zn. 25 ICm 2960/2011 či KSOS 14 INS 12000/2011), přičemž v rámci nich dokáže intenzivně a úspěšně využívat práva, která jí v postavení účastníka soudního řízení zaručuje zákon č. 99/1963 Sb. Žalobkyně proto není osobou, která by sama nebyla schopna činit po věcné i právní stránce přiměřená a odpovídající podání a sama se v soudním řízení orientovat. Proto soud prvního stupně návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl, neboť jej neshledal důvodným. (KSOS 37 INS 17978/2013) Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včasné odvolání, které výslovně směřovala proti výroku II. Kromě sdělení své doručovací adresy namítla, že žádá o ustanovení zástupce z řad advokátů s ohledem na její majetkové poměry a dále s ohledem na skutečnost, že nemá právnické vzdělání. Žádá ustanovit zástupcem advokáta Mgr. Petra Miketu, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jakovlecká 18, PSČ 710 00 a soudu zasílá aktuálně vyplněný vzor 060 a k němu přílohy. Dále uvedla, že absence právnického vzdělání jí znesnadňuje orientaci v právních věcech, není vždy schopna reagovat na požadavky soudu, ze svého částečně invalidního důchodu ve výši 5.297 Kč měsíčně (jde o životní minimum) není schopna hradit odměnu advokáta. Skutečnost, že je bez prostředků je potvrzena řízením, které je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11870/2011, v němž byl zjištěn její úpadek, a bylo jí povoleno řešit jej oddlužením. Již tato skutečnost je důvodem k tomu, aby její žádosti o ustanovení advokáta bylo vyhověno. Soudem prvního stupně zmíněná řízení sp. zn. 42 Cms 155/2007 a 29 Cms 105/2009 jsou jí neznámá a co se týče dalších, pak ta jsou vskutku vedena, přičemž žalobkyně dokáže intenzivně a úspěšně opisovat rozhodnutí soudu a tak se bránit, ačkoliv neví, co podává a zda podání je podle představ soudu nebo podle práva . Protože je žalobkyni upíráno právo na advokáta, je nutno tento postup pokládat za diskriminaci a záměrné prodlužování řízení, je v rozporu s čl. 38 odst. 2 (pozn. správně 37 odst. 2) Listiny základních práv a svobod, podle něhož má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy a to od počátku řízení. Ze všech uvedených důvodů trvá na ustanovení zástupce pro toto řízení, pro podání odvolání a žádá doručovat na označenou adresu.

Ke svému odvolání odvolatelka předložila vyplněné a podepsané Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce , složenky k úhradám nájmu, oznámení Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě ze dne 19.4.2012, rozhodnutí tohoto úřadu ze dne 14.11.2012, 4.3.2013, 27.5.2013, 23.7.2013, doklady prokazující výši částečného invalidního důchodu (5.297 Kč) a kopii průkazu uchazeče o zaměstnání.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud napadené usnesení v rozsahu, v němž bylo odvoláním dotčeno, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. (KSOS 37 INS 17978/2013) Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že žalobou (datovanou dne 4.1.2014), doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 6.1.2014 se žalobkyně v rámci insolvenčního řízení ve věci dlužníka Františka Janouška, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 17978/2013, domáhá proti žalovaným č. 1 a 2 určení, že její nevykonatelná pohledávka ve výši 6.731 Kč, přihlášená vůči dlužníku Františku anonymizovano , je po právu a dále se domáhá vůči žalované č. 1 přiznání práva na náhradu nákladů řízení. V žalobě mimo jiné uvedla, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.8.2013, č.j. KSOS 37 INS 17978/2013-A-6 byl zjištěn úpadek dlužníka Františka Janouška (žalovaného č. 2) a zároveň bylo povoleno řešení jeho úpadku oddlužením a insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná č. 1. Žalovaná č. 1 ji přípisem ze dne 9.12.2013 (doručeným 20.12.2013) vyrozuměla, že popřela její přihlášenou pohledávku ve shora uvedené výši 6.731 Kč (přihlášenou z titulu neuhrazené kupní ceny z kupní smlouvy splátkového prodeje pod č.s. 010/2009 ze dne 1.9.2009), a to z důvodu promlčení, dále jí sdělila, že dlužník (žalovaný č. 2) její pohledávku uznal. S tímto odůvodněním však žalobkyně nesouhlasí, její pohledávka je jasná, zřetelně podložena listinnými důkazy a je dostatečně určitě vyjádřená v přihlášce její pohledávky ze dne 13.8.2013 a není promlčena. Právní posouzení správkyní je dle žalobkyně proto nesprávné. Odkázala současně na kupní smlouvu ze dne 1.9.2009 (jejímž předmětem bylo spotřební zboží) s tím, že výše úrokové sazby byla dohodnuta smluvními stranami na 300 Kč, jedna anuitní splátka jistiny činila 100 Kč, celkem jedna měsíční splátka činila 400 Kč; kupní cenu včetně úroku měl dlužník uhradit v 7 splátkách počínaje 29.9.2009. Současně žalobkyně požádala o osvobození od placení soudních poplatků a z důvodu, že nemá právnické vzdělání, žádala ustanovit jí zástupce pro toto řízení s tím, že žalobu ji pomohl sepsat kamarád a doporučil jí také advokáta, proto žádá o ustanovení zástupcem Mgr. Petra Miketu, advokáta. Podáním ze dne 6.1.2014 (soudu doručeno 10.1.2014) žalobkyně svou žalobu podrobně doplnila o argumentaci, proč nesouhlasí se závěrem žalované č. 1, že její přihlášená pohledávka vůči žalovanému č. 2 je promlčena. Zdůraznila, že již k přihlášce své pohledávky doložila jednak návrh na vydání platebního rozkazu proti žalovanému č. 2 ze dne 31.8.2012, podaný v 7.14 hod. u Okresního soudu v Ostravě na částku 4.900 Kč s příslušenstvím a též rozhodnutí (pozn. Okresního soudu v Opavě) ze dne 26.8.2013, č.j. 137 C 14/2013-46. Proto jí nemůže být kladeno za vinu, že dlužník František Janoušek podal dne 26.6.2013 insolvenční návrh, spojený s návrhem na povolení oddlužení a že tak učinil po lhůtě 3 let. Insolvenční správkyně se její přihláškou řádně nezabývala a uvedené skutečnosti neprověřovala. Dále v tomto podání žalobkyně vytkla žalované č. 1 i další nesprávný postup při přezkoumání její přihlášky, především, že nebyla přítomna u druhého přezkumného jednání dne 5.12.2013, kdy nebyl přítomen ani dlužník. K tomuto podání žalobkyně mimo jiné doložila kupní smlouvu uzavřenou s dlužníkem dne 1.9.2009, návrh na vydání platebního rozkazu ze dne 31.8.2012 podaný u Okresního soudu v Ostravě, usnesení tohoto soudu ze dne 18.1.2013, č.j. 123C 109/2012-20 (o vyslovení místní nepříslušnosti), platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Opavě ze dne 26.8.2013 pod č.j. 137 C 14/2013-46, usnesení posledně uvedeného soudu o zrušení uvedeného platebního rozkazu (z důvodu nedoručení dlužníku), sdělení Okresního (KSOS 37 INS 17978/2013) soudu v Opavě žalobkyni ze dne 7.8.2013 pod sp. zn. 137 C 14/2013 a v neposlední řadě doložila řádně vyplněné a podepsané potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Na výzvu soudu žalobkyně svou žalobu doplnila podáním ze dne 17.3.2014 (soudu doručeno 28.3.2014), v němž své žalobní žádání opakovala a setrvala na žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Rovněž k tomuto podání předložila listiny, kterých se v něm dovolávala. Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Podle § 30 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odst. 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Především nutno přisvědčit soudu prvního stupně, že odvolatelka s ohledem na její majetkové poměry a dále též s ohledem na skutečnost, že se domáhá určení její popřené pohledávky, splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ust. § 138 odst. 1 o.s.ř. V tomto směru odvolací soud odkazuje na věcně správné odůvodnění, jak je uvedeno v napadeném usnesení. Dále je třeba uvést, že jsou-li splněny předpoklady uvedené v ust. § 30 odst. 1 o.s.ř., je soud povinen žádosti účastníka o ustanovení zástupce vyhovět, čímž soud splní povinnost zajistit účastníku stejné možnosti uplatnění jeho práv (§ 18 o.s.ř.) a současně jde o naplnění článku 37 odstavce 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, a to od počátku řízení (jak správně namítá odvolatelka). Advokáta soud ustanoví zástupcem tehdy, vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka, zejména jde-li o věc po stránce skutkové nebo právní složitou, nebo jde-li o věc, v níž je předepsáno povinné zastoupení advokátem nebo notářem (§ 241 o.s.ř.).

V přezkoumávaném případě však odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že žádost žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů není důvodná. Jak vyplývá ze shora citovaného ustanovení § 30 o.s.ř., účastníku lze ustanovit zástupce za současného splnění dvou podmínek. Jednak že účastník splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků stanovené v § 138 o.s.ř. a další podmínkou je, že ustanovení zástupce je potřebné k ochraně zájmů účastníka. (KSOS 37 INS 17978/2013) Z obsahu předloženého spisu se přitom podává, že v případě žalobkyně není splněna podmínka uvedená v pořadí jako druhá.

Ustanovení zástupce účastníkovi je k ochraně jeho zájmů třeba tehdy, není-li účastník schopen samostatně v řízení účinně uplatňovat či bránit své právo. To však není případ žalobkyně, která se, ať již v insolvenčním řízení dlužníka Františka Janouška, či v tomto řízení o její žalobě, velmi dobře orientuje. Vyplývá to jak z obsahu její žaloby, tak z doplňujících podání, včetně listin, které ke své žalobě, za účelem prokázání, že její pohledávka není promlčena, doložila. Odvolací soud proto souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že z dosavadního průběhu řízení nevyplývá nic, co by svědčilo o jeho mimořádné náročnosti z hlediska zjišťování skutkového stavu věci či z hlediska právního posouzení a že žalobkyně doposud prokazovala dostatečnou schopnost postarat se o svá práva a prosazovat své oprávněné zájmy v řízení sama (srov. nález Ústavního soudu sp.zn IV. ÚS 707/2000 a sp.zn. I. ÚS 684/2005). Za tohoto stavu není žalobkyně v nerovném postavení vůči ostatním účastníkům tohoto řízení (žalovaným).

Z uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je v napadeném výroku II. podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 30. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu