11 VSOL 1/2018-34
č. j. 28 ICm 3009/2015 11 VSOL 1/2018-34 (KSBR 28 INS 30179/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v právní věci

Žalobce: Mgr. Ing. Vladimír Doležel, BA, Ph.D., sídlem Zámečnická 1, 602 00 Brno insolvenční správce dlužníka STEKO spol. s r.o., IČO 16343786, sídlem Na Brankách 2/442, 678 01 Blansko proti

žalovanému: SAFETY CZECH, s.r.o., IČO 60754168, sídlem Libušino údolí 511/58, Pisárky, 623 00 Brno

o určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka, k odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2017, č. j. 71/28 ICm 3009/2015-27 (KSBR 28 INS 30179/2013-C4- 4)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že se žaloba neodmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), žalobu odmítl (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že žalobou ze dne 30.7.2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti právních úkonů. Dále uvedl, že usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 71/28 ICm 3009/2015-24 byl žalobce vyzván k doplnění žaloby s poučením o tom, že v případě nebude-li žaloba řádně opravena nebo doplněna, soud ji podle ust.§43 odst.2 o.s.ř. odmítne. Na tuto výzvu, která byla žalobci doručena dne 15. 10. 201, nebylo reagováno a žaloba doplněna nebyla.

2. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včas odvolání, ve kterém především namítal, že žaloba nebyla neprojednatelná, neboť v ní byly dostatečně označeny úkony dlužníka, které žalobce požaduje určit jako neúčinné. Pro případ, že by odvolací soud měl jiný právní názor, z opatrnosti žalobu v odvolání upřesnil a doplnil, a to včetně petitu s tím, že navrhuje, aby soud vydal následující rozsudek: Určuje se že právní úkony dlužníka isir.justi ce.cz (KSBR 28 INS 30179/2013) STEKO spol. s r.o., IČO 16343786 ve vztahu k žalovanému, a to: a) Ústně mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím v r. 2012 uzavřená kupní smlouva, jejímž předmětem byl prodej 76 ks krbů (konkrétně 14 ks Venus 16.2 mosaz rošt os, 25 ks Petworth/CZ-Iv, 27 ks Hampstead 6kW/CZ-Iv, 10 ks Pluto 3.3.litina os (za celkovou kupní cenu 2.347.680 Kč, b) Ústně mezi dlužníkem jako kupujícím a žalovaným jako prodávajícím v r. 2012 uzavřená kupní smlouva, jejímž předmětem byl prodej 7 kanc. židlí Imperia za celkovou kupní cenu 63.000 Kč, c) Ústně mezi dlužníkem jako kupujícím a žalovaným jako prodávajícím v roce 2012 uzavřená kupní smlouva, jejímž předmětem byl prodej 1550 ks kalibrů, 5260 ks brusiva, 1800 ks přípravků, 1076 ks nástrojů, nářadí, 1260 ks měřidel za celkovou kupní cenu 1.078.080 Kč, jsou vůči věřitelům dlužníka neúčinnými právními úkony s tím, že v rozsahu petitu uvedeného v původní žalobě pod bodem III., tj. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 2.528.680 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí vzal výslovně zpět. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se žaloba v rozsahu určení neúčinnosti shora jmenovaných právních úkonů neodmítá.

3. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., u úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30.9.2017.

6. Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.12.2017. Pro úplnost odvolací soud dodává, že ustanovení §160 odst.4 IZ nedoznalo novelami IZ žádných změn.

7. Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že žalobce podal proti žalovanému odpůrčí žalobu datovanou dne 30. 7. 2015, doručenou soudu téhož dne, která je svým obsahem žalobou na určení neúčinnosti úkonů specifikovaných v bodu 3.1 žaloby, které podle bodu 4.4 a 4.5 žaloby podřadil pod skutkovou podstatu neúčinnosti podle ustanovení § 240 a 242 IZ, ovšem do petitu neuvedl požadavek na určení, že tyto úkony dlužníka jsou vůči věřitelům neúčinnými právními úkony. Usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 71/28 ICm 3009/2015-24 (KSBR 28 INS 30179/2013-C4-3) byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil žalobu tak, že:-konkretizuje smlouvy, jež mají být určeny jako neúčinné právní úkony, kdy byly uzavřeny, event. další skutečnosti týkající se těchto smluv,-označí a doloží důkazy k prokázání svých tvrzení, a to zejména

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová (KSBR 28 INS 30179/2013) ke smlouvám, k vystaveným fakturám a jejich úhradám,-uvede řádný žalobní petit, tedy návrh, čeho se domáhá, a to tak, aby byl přesný, určitý a srozumitelný a jako takový mohl být v případě vyhovění žalobě převzat do výroku rozsudku, neboť žaloba takový petit neobsahuje. Současně byl poučen, že nebude-li přes výzvu soudu žaloba řádně opravena nebo doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením žalobu podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne. Na tuto výzvu, která byla žalobci doručena dne 15.10. 2017 nebylo reagováno a žaloba dle shora citované výzvy doplněna nebyla. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

8. Podle ustanovení § 79 o.s.ř. řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou (odstavec 1).

9. Podle ustanovení § 43 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést ( odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen ( odstavec 2).

10. Podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má- li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat.

11. Odvolací soud obecně konstatuje, že k odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, může soud přistoupit jen tehdy, jestliže byl účastník k odstranění vad podání řádně vyzván, jestliže vady podání nebyly přes výzvu odstraněny a jestliže nelze pro tento nedostatek v řízení pokračovat. V odůvodnění usnesení o odmítnutí podání se soud musí vypořádat s tím, proč je podání neúplné, neurčité nebo nesrozumitelné a proč pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení.

12. Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že původní žaloba ze dne 30. 7. 2015 byla sice co do vylíčení rozhodujících skutečností chaotická grafickým zpracováním nestandartní, nikoliv však neprojednatelná, neboť z vylíčení rozhodujících skutečností bylo zřejmé, že se žalobce domáhá určení neúčinnosti úkonů dlužníka, které

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová (KSBR 28 INS 30179/2013) v průběhu vylíčení rozhodujících skutečností konkretizoval. Lze přisvědčit soudu prvního stupně, že v petitu požadavek na určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka sice absentoval, ovšem tento požadavek byl dostatečně zřejmý z vylíčení rozhodujících skutečností.

13. Navíc za situace, že žalobce vady žaloby, které mu byly soudem prvního stupně vytčeny, v odvolání odstranil, není důvod polemizovat nad otázkou řádného vylíčení rozhodujících skutečností v původní žalobě, a ani nad otázkou, zda je zřejmé, čeho se žalobce žalobou domáhal.

14. Odvolací soud pouze dodává, že požadavek zákonodárce vyjádřený v ustanovení §79 odst.1 o.s.ř., že z žaloby musí být patrno, čeho se žalobce domáhá, nedává základ pro přísně formalistické pojetí petitu žaloby, tak jak ho v tomto řízení zaujal soud prvního stupně.

15. S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust.§ 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že se žaloba neodmítá.

16. Pro úplnost odvolací soud dále dodává, že o částečném zpětvzetí žaloby, které je obsahem podaného odvolání, rozhodne soud prvního stupně.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Olomouc 17. ledna 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová