11 Tz 80/2001
Datum rozhodnutí: 04.10.2001
Dotčené předpisy:
11 Tz 80/2001-1

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 4. října 2001 v trestní věci obviněné J. F., o výši odměny a náhrady hotových výdajů ustanoveného obhájce, t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam u r č u j i obhájci JUDr. Z. D., advokátovi, vůči státu odměnu a náhradu hotových výdajů

I.

1) za převzetí a přípravu obhajoby...................................1600 Kč

2) za studium spisu dne 10. 5. 2001.................................1600 Kč

3) za účast při veřejném zasedání dne 11. 5. 2001...........1600 Kč

tj. 4800 Kč, a po snížení o 10% činí odměna celkem 4320 Kč.

II.

za tři úkony právní služby náhrada hotových výdajů celkem 225 Kč.

III.

Výše odměny a náhrady hotových výdajů činí celkem: 4545 Kč (slovy: čtyřitisícepětsetčtyřicetpět korun).

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci byl JUDr. Z. D. ustanoven obhájcem obviněné J. F. z důvodu uvedeného v ustanovení § 275 odst. 2 tr. ř. v řízení o stížnosti pro porušení zákona ohledně trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 písm. d) tr. zák. a ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. spáchaných v jednočinném souběhu a trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák. spáchaného s výše uvedenými trestnými činy ve vícečinném souběhu.

Po skončení řízení o stížnosti pro porušení zákona obhájce podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 23. 5. 2001 uplatnil nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výroku uvedené výši, a to za tři úkony právní služby a náhradu hotových výdajů za tyto tři úkony stanovenou paušální částkou.

Předseda senátu přezkoumal uplatněný nárok a shledal jej opodstatněným, neboť je v souladu s ustanoveními § 7, § 8 odst. 3, § 10 odst. 3 písm. b), § 11 odst. 1 písm. b), g), odst. 3, § 12 odst. 4, § 13 odst. 3 a § 15a vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odměna ustanoveného obhájce tedy představuje celkem částku 4320 Kč a náhrada hotových výdajů částku 225 Kč, celkem mu tak náleží částka 4545 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. října 2001

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík