11 Tz 294/2001
Datum rozhodnutí: 20.02.2002
Dotčené předpisy:
11 Tz 294/2001-1

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 20. února 2002 v trestní věci obviněného Z. H., o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce, t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam se obhájci JUDr. P. N., advokátovi, vůči státu přiznává odměna a náhrada hotových výdajů

I.

1) převzetí a příprava obhajoby............................ ..... .. 1.000,- Kč,

2) prostudování spisu . .. 1.000,- Kč,

3) písemné vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona.. ..1.000,- Kč

4) účast při veřejném zasedání dne 22. 1. 2002........... .1.000,- Kč,

tj. 4.000,- Kč, a po snížení o 10% činí odměna celkem 3.600,- Kč.

II.

3) za čtyři úkony právní služby náhrada hotových výdajů celkem 300,- Kč.

III.

Výše odměny a náhrady hotových výdajů činí celkem. 3.900,- Kč (slovy: tři tisíce devět set korun)

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci byl JUDr. P. N. ustanoven obhájcem obviněného Z. H. z důvodu uvedeného v ustanovení § 275 odst. 2 tr. ř. v řízení o stížnosti pro porušení zákona ohledně trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák.

Po skončení řízení o stížnosti pro porušení zákona obhájce uplatnil nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů ve shora uvedené výši, a to za čtyři úkony právní služby a náhradu nákladů za tyto čtyři úkony stanovené paušální částkou.

Předseda senátu Nejvyššího soudu přezkoumal uplatněný nárok a shledal jej plně opodstatněným, neboť je v souladu s ustanovením §§ 7, 10 odst. 3 písm. b), 11 odst. 1 písm. b), f), l) a g), 13 odst. 3 a § 15a vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění vyhl. č. 235/1997 Sb.

Odměna ustanoveného obhájce tedy představuje celkem částku 3.600,- Kč a náhrada hotových výdajů částku 300,- Kč, celkem mu náleží částka 3.900,- Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. února 2002

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík