11 Tz 293/2001
Datum rozhodnutí: 04.03.2002
Dotčené předpisy:
11 Tz 293/2001-1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. března 2002 v trestní věci obviněného K. Š., t a k t o:

Podle § 275 odst. 3 tr. ř. se obviněný K. Š. n e b e r e d o v a z b y.

O d ů v o d n ě n í :

V řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného K. Š., zrušil Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 19. února 2002, sp. zn. 11 Tz 293/2002, trestní příkaz Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 1. 2000, sp. zn. 29 T 7/200, kterým byl K. Š. odsouzen za trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku do věznice s ostrahou.

Jelikož skončil výkon trestu odnětí svobody v jiné trestní věci a na obviněném se nyní vykonává trest odnětí svobody uložený mu trestním příkazem, který Nejvyšší soud v celém rozsahu, tedy i ve výroku o trestu, zrušil, bylo nutno ve smyslu § 275 odst. 3 rozhodnout zároveň o vazbě.

Nejvyšší soud zkoumal, zda je v případě obviněného K. Š. dán některý z důvodů vazby uvedených v § 67 písm. a) až c) tr. ř., a žádný z nich neshledal. Rozhodl tedy tak, že obviněného do vazby nevzal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch