11 Tvo 9/2013
Datum rozhodnutí: 27.03.2013
Dotčené předpisy: § 144 odst. 4 tr. ř.11 Tvo 9/2013-16

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 27. března 2013 o stížnosti, kterou podal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočka v Ostravě proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2013, č. j. 6 To 69/2012-2367, v trestní věci obviněných P. B. a spol., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 T 6/2003, t a k t o :

Podle § 144 odst. 4 tr. ř. s e b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí stížnosti státního zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené trestní věci podal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočka v Ostravě v zákonné lhůtě stížnost.

Podáním ze dne 25. 3. 2013 doručeným Nejvyššímu soudu dne 26. 3. 2013 vzal státní zástupce svou stížnost výslovně zpět (§ 144 odst. 2 tr. ř.).

Protože nebylo shledáno překážek, které by tomu bránily, bylo zpětvzetí stížnosti vzato na vědomí ( § 144 odst. 4 tr. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. března 2013


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík