11 Tvo 9/2007
Datum rozhodnutí: 31.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 9/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2007 stížnost obviněného Z. H., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. 5 To 87/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. 5 To 87/2006, kterým byla podle § 66 odst. 1 tr. řádu uložena obviněnému Z. H. pořádková pokuta ve výši 5.000,- Kč, z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 5. 2006, sp. zn. 45 T 1/2006, byl obviněný Z. H. uznán vinným trestným činem pokusu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 8 odst. 1 k § 148 odst. 1, 3 tr. zák. a za tento trestný čin, jakož i za sbíhající se trestný čin útisku podle § 237 tr. zák., kterým byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 3. 2005, sp. zn. 10 T 44/2005, byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu dvou roků.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný i státní zástupce odvolání. Veřejné zasedání k projednání odvolání bylo Vrchním soudem v Olomouci nařízeno na den 21. 2. 2007, přičemž obviněný Z. H. nepřevzal soudní písemnost ani soudu nesdělil případnou změnu svého bydliště nebo skutečnosti, pro které mu není možné soudní písemnost doručit. Nařízené veřejné zasedání tak nemohlo být v trestní věci konáno a bylo přeloženo na den 14. 3. 2007. Obviněný Z. H. převzal předvolání k tomuto soudnímu jednání, přesto se však k uvedenému veřejnému zasedání nedostavil a prostřednictvím svého zaměstnavatele soudu sdělil, že se zdržuje mimo území České republiky. Za této situace Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. 5 To 87/2006, podle § 66 odst. 1 tr. řádu uložil obviněnému Z. H. pořádkovou pokutu ve výši 5.000,- Kč s odůvodněním, že obviněný zmařil jednání Vrchního soudu v Olomouci.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, jelikož nesouhlasí s uloženou pořádkovou pokutou. V odůvodnění této stížnosti uvádí, že Vrchní soud v Olomouci včas informoval o tom, že pracuje jako řidič dálkové dopravy, a proto nebyl schopen převzít soudní písemnost o nařízeném veřejném jednání na den 21. 2. 2007, a následně telefonicky předsedovi senátu Vrchního soudu v Olomouci přislíbil, že se pokusí dostavit na další termín veřejného jednání dne 14. 3. 2007. Zaměstnavatel obviněného kontaktoval dne 12. 3. 2007 Vrchní soud v Olomouci a sdělil, že Z. H. se nachází s autem v R. s problémy na vozidle a nestihne se dostavit k nařízenému veřejnému jednání. Tuto omluvu zaslal zaměstnavatel obviněného i faxem. Podle obviněného se tedy jednalo o mimořádnou událost, kterou nebyl schopen ovlivnit a navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil.

Nejvyšší soud z podmětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného usnesení i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k následujícímu závěru.

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 45 T 1/2006, bylo zjištěno, že obviněnému Z. H. bylo předvolání k odvolacímu jednání před Vrchním soudem v Olomouci doručeno do vlastních rukou dne 1. 3. 2007. Téhož dne obviněný telefonicky kontaktoval předsedu senátu Vrchního soudu v Olomouci a sdělil mu, že pracuje jako řidič dálkové dopravy a odjíždí do K. a po upozornění, že jeho účast u veřejného jednání je nezbytná, obviněný přislíbil, že se pokusí dohodnout se svým zaměstnavatelem tak, aby se k nařízenému veřejnému jednání dostavil. Dne 12. 3. 2007 telefonicky zaměstnavatel obviněného kontaktoval Vrchní soud v Olomouci a omluvil ho z účasti na veřejném zasedání, jelikož se vyskytly neočekávané problémy na vozidle obviněného, který je na pracovní cestě v R. a není možné, aby se stihl dostavit na jednání soudu. Tuto omluvu téhož dne zaslal zaměstnavatel obviněného Vrchnímu soudu v Olomouci i faxem. Vrchní soud v Olomouci rozhodl dne 14. 3. 2007 podle § 23 odst. 1 tr. řádu o vyloučení řízení o opravném prostředku obviněného Z. H. ze společného řízení v trestní věci vedené pod sp. zn. 5 To 87/2006. Další veřejné jednání v trestní věci obviněného Z. H. bylo nařízeno na 11. 4. 2007, k tomuto jednání se obviněný dostavil a jeho trestní věc byla projednána a rozhodnuta.

Podle § 66 odst. 1 tr. řádu lze uložit pořádkovou pokutu mimo jiné tomu, kdo bez dodatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona. Příkazem se v daném případě rozumí zejména předvolání osoby, aby se dostavila k jednání před orgán činný v trestním řízení. Z trestního spisu je zřejmé a je v souladu s ustálenou judikaturou, že pokud byl obviněný Z. H. předvoláván k veřejnému jednání Vrchního soudu v Olomouci na 21. 2. 2007, písemnost nepřevzal a ani nebyl uvědomen o uložení zásilky, nelze uplatnit fikci doručení podle § 62 a § 63 tr. řádu ve spojení s § 46 odst. 2 a § 47 odst. 3 občanského soudního řádu a tím ani nelze z uvedené fikce dovozovat, že obviněný neuposlechl daného příkazu a uložit mu pořádkovou pokutu podle § 66 odst. 1 tr. řádu. Pokud byl obviněný Z. H. řádně předvolán k nařízenému veřejnému jednání Vrchního soudu v Olomouci na den 14. 3. 2007 a na jeho straně se však vyskytly vážné důvody, které mu bránily účastnit se soudního jednání (pobyt obviněného mimo území České republiky a problémy na vozidle) a tyto vážné důvody obviněný soudu včas sdělil a omluvil se ze svojí neúčasti na předmětném jednání, přičemž Vrchní soud v Olomouci omluvu obviněného Z. H. obdržel prostřednictvím jeho zaměstnavatele 2 dny před nařízeným soudním jednáním, je nutno považovat omluvu obviněného za dostatečnou a pro následné uložení pořádkové pokuty nebyly dány zákonné podmínky tak jak jsou požadovány § 66 odst. 1 tr. řádu.Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera