11 Tvo 9/2004
Datum rozhodnutí: 27.02.2004
Dotčené předpisy:
11 Tvo 9/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2004 stížnost obviněného L. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 1. 2004, sp. zn. 7 To 158/03, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného L. B. z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 3 T 9/2003, byl obviněný L. B. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání třinácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný a krajský státní zástupce odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 6. 1. 2004, sp. zn. 7 To 158/03, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného L. B. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, neboť s ponecháním ve vazbě nesouhlasí a navrhl, aby bylo usnesení Vrchního soudu v Praze zrušeno a on byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného L. B. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 1. 2004, kterým byl i nadále ponechán ve vazbě. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným mimořádně závažným trestným činem, a i když jde o rozhodnutí nepravomocné, hrozí obviněnému s ohledem na žalovanou trestnou činnost stále přísný trest. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného L. B. zbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 1. 2004 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný byl převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera