11 Tvo 6/2009
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Tvo 6/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. března 2009 stížnost obviněného M. Č. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2009, sp. zn. 2 To 1/2009, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. Č. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka Tábor ze dne 11. 11. 2008, sp. zn. 18 T 9/2008, byl obviněný M. Č. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákona, spáchaného formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Dále bylo rozhodnuto podle § 55 odst. 1 písm. d), se zřetelem k písm. c) tr. zákona o propadnutí věci.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný M. Č. a další obviněný odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného M. Č. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. 1. 2009, sp. zn. 2 To 1/2009, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného M. Č. o propuštění z vazby na svobodu, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu nepřijal nabízený písemný slib obviněného a podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu nepřijal nabídku převzetí záruky za obviněného podanou jeho manželkou D. Č.

Proti tomuto usnesení podal obviněný M. Č. stížnost s tím, že se domnívá, že vrchní soud měl jeho žádosti o propuštění na svobodu vyhovět, jelikož obviněný po celou dobu vyšetřování s orgány činnými v trestní řízení spolupracuje a k trestné činnosti se doznal. Nabídka záruky jeho manželky je v kombinaci s nabízeným písemným slibem a navrhovaným dohledem probačního úředníka dostatečnou náhradou za jeho vazbu. Obviněný dále ve své stížnosti uvedl, že se mu v průběhu jeho pobytu ve vazbě narodila dcera a chtěl by se o ni i o svoji manželku starat. Závěrem obviněný M. Č. navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno, soud přijal písemný slib obviněného ve smyslu § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu, dále nabídku převzetí záruky za obviněného jeho manželkou podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu a nařídil dohled probačního úředníka a bylo rozhodnuto o jeho propuštění z vazby.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného M. Č. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným zvlášť závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Pokud jde o obavu, že by se obviněný na svobodě vyhýbal trestnímu řízení, lze se v podrobnostech ztotožnit se zdůvodněním všech předchozích rozhodnutí, včetně odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím i jeho výstižným odůvodněním plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného M. Č. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem veškeré úvahy o důvodnosti další vazby obviněného M. Č. bezpředmětné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 2 To 1/2009, byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a nástupem do výkonu trestu vazba obviněnému končí.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera