11 Tvo 58/2005
Datum rozhodnutí: 21.11.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 58/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. listopadu 2005 stížnost obviněné M. N.proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2005, sp. zn. 11 To 100/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněné M. N. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 1 T 41/2005, byla obviněná M. N. uznána vinnou trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 4 písm. c) tr. zák. a odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná M. N. odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 7. 10. 2005, sp. zn. 11 To 100/2005, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněné M. N. o propuštění z vazby na svobodu, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contrario nepřijal nabízený písemný slib obviněné a podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu a contrario nepřijal ani její návrh na dohled probačního úředníka.

Proti tomuto usnesení podala obviněná M. N. stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a navrhuje, aby byla z vazby propuštěna na svobodu, případně za přijetí písemného slibu nebo dohledu probačního úředníka.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněná M. N. byla vzata do vazby usnesením Okresního soudu Praha-východ ze dne 1. 10. 2004, sp. zn. Nt 575/2004, z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. řádu. V průběhu trestního řízení bylo o důvodnosti vazby obviněné několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byla obviněná uznána vinnou závažným trestným činem, za který jí byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu byla obava, že by mohla uprchnout, nebo se skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná. Tuto obavu nemohla rozptýlit ani žádná z nabízených záruk. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněné M. N. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou již úvahy o důvodnosti vazby obviněné M. N. nepodstatné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2005 byla trestní věc obviněné pravomocně skončena a obviněná byla převedena z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. listopadu 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera