11 Tvo 57/2005
Datum rozhodnutí: 21.11.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 57/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. listopadu 2005 stížnosti obviněných J. H. a V. Š. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 5 To 60/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnosti obviněných J. H. a V. Š. z a m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 5. 2005, sp. zn. 3 T 8/2004, byl obviněný J. H. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 4 tr. zák. a dvěma trestnými činy padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a obviněný V. Š. trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., trestným činem podvodu podle § 250 odst. 4 tr. zák. a dvěma trestnými činy padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody, obviněný J. H. v trvání osmi let, obviněný V. Š. v trvání šesti let, pro jejichž výkon byli zařazeni do věznice s ostrahou, dále byl oběma obviněným uložen peněžitý trest a trest zákazu činnosti na dobu pěti let. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného V. V.

Proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění a krajský státní zástupce odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. 10. 2005, sp. zn. 5 To 60/2005, podle § 71 odst. 4, 5, 6 tr. řádu ponechal obviněné J. H. a V. Š. z důvodu § 67 písm. c) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podali oba obvinění stížnosti, v nichž poukazují na bezdůvodnost a nezákonnost svých vazeb a shodně navrhují, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno, a oni byli propuštěni z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněných J. H. a V. Š. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze, kterým byli ponecháni ve vazbě s tím, že u nich i nadále trvá důvod vazby předstižné. Rozsudkem soudu prvního stupně byli oba uznáni vinnými závažnou trestnou činností, za kterou jim byly uloženy přísné nepodmíněné tresty odnětí svobody. Skutečnost, že se obvinění žalovaného jednání měli dopouštět opakovaně a po delší dobu a uvedeného jednání se měli dopustit v době, kdy proti nim byla vedena jiná trestní řízení, činí obavu, že by žalovanou činnost, pro niž jsou stíháni, opakovali, zcela reálnou. V tomto směru je možno odkázat na předchozí vazební rozhodnutí i na odůvodnění napadeného usnesení, se kterými se Nejvyšší soud plně ztotožňuje.

Trestní řízení proti obviněným trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. listopadu 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera