11 Tvo 56/2005
Datum rozhodnutí: 21.11.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 56/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. listopadu 2005 stížnost obviněného I. H., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 5 To 92/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného I. H. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 40 T 2/2004, byl obviněný I. H. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 tr. zák. ve stadiu přípravy podle § 7 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jedenácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k ochrannému opatření zabrání věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných I. H., M. J., J. J., M. S.a T. M.

Proti tomuto rozsudku podali obvinění I. H., I. H., J. J. a T. M. a ve prospěch obviněného J. J. krajský státní zástupce odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 5 To 92/2005, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného I. H. z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný I. H. stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost a nepřiměřenou délku své vazby a navrhuje, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno, a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného I. H. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl i nadále ponechán ve vazbě s tím, že u něj důvody vazby útěkové a předstižné stále trvají. Obviněný je stíhán pro mimořádně závažnou trestnou činnost, za kterou mu byl dosud nepravomocným rozsudkem soudu prvního stupně uložen přísný trest odnětí svobody. Za tohoto stavu trvá i nadále obava, že by se před takovým trestem mohl na svobodě skrývat nebo uprchnout. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. S ohledem na to, že v současné době je obviněný pro obdobnou trestnou činnost stíhán i v jiné trestní věci, je v jeho případě dán i důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu, tedy obava z opakování trestné činnosti. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného I. H. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. listopadu 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera v. r.