11 Tvo 54/2005
Datum rozhodnutí: 24.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 54/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. října 2005 stížnost obviněného M. S., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 8. 2005, sp. zn. 2 To 90/2005, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. S. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 53 T 20/2001, byl obviněný M. S. uznán vinným trestnými činy podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák., § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti na dobu pěti let. Současně došlo ke zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Přerově ze dne 31. 11. 2000, sp. zn. 1 T 293/2000, který nabyl právní moci dne 22. 3. 2001, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný M. S. odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 3. 8. 2005, sp. zn. 2 To 90/2005, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného M. S. o propuštění z vazby na svobodu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný M. S. stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a na zhoršený zdravotní stav, jež je způsoben výkonem vazby, a navrhuje, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný M. S. byl vzat do vazby usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 9. 5. 2005, sp. zn. 53 T 20/2001, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. Naposledy bylo o důvodnosti vazby obviněného M. S. rozhodnuto napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnými trestnými činy, za které mu byl uložen přísný souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu a skutečností, že obviněný byl za obdobnou trestnou činnost již pravomocně odsouzen Okresním soudem v Přerově a v současné době je podezřelý z dalšího trestného činu podvodu, byla obava, že by mohl uprchnout, nebo se skrývat, stejně jako obava z opakování trestné činnosti, v době rozhodování o vazbě reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného M. S. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného M. S. zbytečné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. 9. 2005 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný byl převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera