11 Tvo 52/2005
Datum rozhodnutí: 24.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 52/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. října 2005 stížnost obviněného E. R., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 9. 2005, sp. zn. 11 To 120/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněného E. R. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 9. 2005, sp. zn. 11 To 120/2005, bylo podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu z podnětu stížnosti státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Plzni zrušeno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 8. 2005, sp. zn. 2 T 1/2005, kterým byl obviněný E. R. propuštěn z vazby, a podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu bylo rozhodnuto o ponechání obviněného z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu ve vazbě. Obviněný byl přitom poučen, že proti výroku o ponechání ve vazbě je přípustná stížnost.

Na základě tohoto poučení podal obviněný E. R. proti výroku usnesení Vrchního soudu v Praze o ponechání ve vazbě stížnost.Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný se řídil nesprávným poučením. Pokud Vrchní soud v Praze jako soud druhého stupně podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu rozhodnutí Krajského soudu v Plzni jako soudu prvního stupně zrušil a sám ve věci rozhodl, nestal se tím soudem prvostupňovým, ale využil pravomoci, kterou mu jako soudu druhého stupně dává ustanovení § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu. Z těchto důvodů není proti rozhodnutí vrchního soudu jako soudu druhého stupně přípustný opravný prostředek a poučení, které bylo v tomto směru obviněnému dáno, je nesprávné. Za tohoto stavu nemohl Nejvyšší soud s podanou stížností obviněného E. R. naložit jinak, než ji jako nepřípustnou podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu zamítnout.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera