11 Tvo 50/2005
Datum rozhodnutí: 30.09.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 50/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. září 2005 stížnost obviněného K. D., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 4 To 55/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného K. D. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 4. 3. 1999, sp. zn. 2 T 4/98, byl obviněný K. D. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a za tyto trestné činy a za sbíhající trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák., kterým byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Bruntále ze dne 29. 1. 1997, sp. zn. 14 T 153/96, který nabyl právní moci dne 17. 10. 1997, byl odsouzen k nepodmíněnému souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti na dobu pěti let.

Odvolání obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 3. 1999 bylo usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2000, sp. zn. 2 To 149/99, podle § 256 tr. řádu zamítnuto. Od tohoto dne bylo proti obviněnému vedeno řízení jako proti uprchlému, neboť bylo zřejmé, že se obviněný trestnímu řízení vyhýbá pobytem v cizině a nebylo ho možné k řízení před odvolacím soudem předvolat ani předvést.

Na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu byl obviněný v zahraničí zatčen a dne 18. 6. 2003 dodán do výkonu trestu odnětí svobody.

S ohledem na ustanovení § 306a tr. řádu požádal obviněný o zrušení odsuzujícího rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 2005, sp. zn. 2 T 4/98, bylo podle § 306a odst. 2 tr. řádu per analogiam usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2000, sp. zn. 2 To 149/99, zrušeno a trestní věc obviněného se tím vrátila do odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 4 To 55/2005, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného K. D. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti usnesení o vazbě podal obviněný pro porušení zákona stížnost, kterou v tomto směru nikterak neodůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný K. D. byl vzat do vazby usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 2005, sp. zn. 2 T 4/98, z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo následně rozhodnuto napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby útěkové. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnými trestnými činy a s ohledem na to, že rozsudek není vzhledem k postupu podle ustanovení § 306a tr. řádu pravomocný a trestní řízení se znovu nachází v odvolacím stadiu, je obviněný nadále ohrožen přísným trestem odnětí svobody, jehož výkonu by se na svobodě mohl vyhýbat. V tomto směru není zanedbatelné, že trestní řízení proti obviněnému bylo u odvolacího soudu vedeno jako proti uprchlému, neboť tento se útěkem do ciziny trestnímu řízení vyhýbal, a že k výkonu původně mu uloženého trestu odnětí svobody byl dodán až po dlouhé době na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu. Obava z vyhýbání se trestnímu řízení ať již tím, že by obviněný mohl opět uprchnout do zahraničí, nebo tím, že by se mohl skrývat, proto u něj stále trvá. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného K. D. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti shromáždění důkazů, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera