11 Tvo 5/2007
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 5/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. března 2007 stížnost obviněného R. H., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 2. 2007, sp. zn. 6 To 6/2007, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného R. H. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2004, sp. zn. 46 T 1/2003, byl obviněný R. H. uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci.

V průběhu veřejného zasedání namítl obviněný R. H. podle § 30 odst. 2 tr. řádu podjatost celého odvolacího senátu Vrchního soudu v Olomouci ve složení JUDr. M. K., JUDr. J. Z. a JUDr. M. S. s tím, že tento senát rozhodoval o jeho vazbě, a proto jej považuje za vyloučený z dalšího trestního řízení.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 2. 2007, sp. zn. 6 To 6/2007, bylo podle § 31 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. K., JUDr. J. Z. a JUDr. M. S. nejsou vyloučeni z projednávání trestní věci obviněného R. H. vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 6 To 6/2007.

Proti tomuto usnesení podal obviněný R. H. stížnost, v níž znovu namítá, že u soudců Vrchního soudu v Olomouci jsou pochybnosti o jejich nestrannosti, protože v jeho trestní věci již v minulosti rozhodovali.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.Odvolací senát Vrchního soudu v Olomouci ve složení JUDr. M. K., JUDr. J. Z. a JUDr. M. S. nemůže být z projednání trestní věci obviněného R. H. vyloučen proto, že o vazbě nerozhodoval v přípravném řízení, ale až ve stadiu řízení před soudem. V tomto směru lze odkázat toliko na ustanovení § 30 odst. 2 tr. řádu. Jinak ovšem skutečnost, že senát nebo některý jeho člen v minulosti v trestní věci obviněného jakkoli rozhodoval sama o sobě bez uvedení konkrétního důvodu dokládajícího podjatost nemůže vést k vyloučení těchto soudců z projednání věci. Obviněný ve své stížnosti žádný z takových důvodů neuvádí a z obsahu trestního spisu žádný takový důvod zřejmý není. Za tohoto stavu je nutno vyjít z toho, že důvody k vyloučení výše uvedeného senátu Vrchního soudu v Olomouci nebyly zjištěny, a tak bylo nutno přisvědčit zdůvodnění napadeného usnesení a o opravném prostředku obviněného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera