11 Tvo 49/2005
Datum rozhodnutí: 30.09.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 49/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. září 2005 stížnost obviněného K. N. T., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 8. 2005, sp. zn. 11 To 81/2005, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného K. N. T. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 4. 2005, sp. zn. 34 T 10/2004, byl obviněný K. N. T. uznán vinným pokračujícím trestným činem nedovolené výroby a držení omamných psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jedenácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných V. N. a A. G.

Proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění a ve prospěch obviněného V. N. jeho matka B. N., bratr V. N. a družka Z. H. odvolání a trestní věc obviněného K. N. T. se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 16. 8. 2005, sp. zn. 11 To 81/2005, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu ponechal obviněného K. N. T. nadále ve vazbě a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contrario nepřijal nabízený písemný slib obviněného.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení Vrchního soudu v Praze zrušil a jeho na základě nabídnutého písemného slibu propustil z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného K. N. T. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu a skutečností, že obviněný je cizím státním příslušníkem, stejně jako vzhledem k charakteru žalované trestné činnosti, byla obava, že by mohl uprchnout, nebo se skrývat, stejně jako obava z opakování trestné činnosti, v době rozhodování o vazbě reálná. Na tomto závěru nic nemění ani jím nabízený písemný slib. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i podrobného zdůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného K. N. T. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného K. N. T. bezpředmětné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 9. 2005 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2005Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera