11 Tvo 48/2005
Datum rozhodnutí: 30.09.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 48/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. září 2005 stížnost obviněného R. K. C., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 10 To 87/2005, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného R. K. C. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 5. 2005, sp. zn. 1 T 5/2005, byl obviněný R. K. C. uznán vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1, 3 písm. a), b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou. Dále mu bylo uloženo ochranné psychiatricko-sexuologické léčení v ústavní formě.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 10 To 87/2005, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu ponechal obviněného R. K. C. nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, v níž poukazuje na nezákonné postupy vrchního soudu, když tento nedodržuje zásady trestního zákona a trestního řádu a navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení Vrchního soudu v Praze zrušil a jeho propustil z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného R. K. C. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu a skutečností, že obviněný je cizím státním příslušníkem a násilné trestné činnosti se dopouštěl i mimo území České republiky, byla obava, že by mohl uprchnout, nebo se skrývat, stejně jako obava z opakování trestné činnosti, v době rozhodování o vazbě reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného R. K. C. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného R. K. C. zbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 9. 2005 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2005Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera