11 Tvo 47/2005
Datum rozhodnutí: 30.09.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 47/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. září 2005 stížnost obviněného T. P., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 8. 2005, sp. zn. 5 To 55/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného T. P., z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 1. 4. 2005, sp. zn. 53 T 3/2004, byl obviněný T. P., uznán vinným pokusem trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného ing. arch. P. Ch.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 24. 8. 2005, sp. zn. 5 To 55/2005, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného T. P., z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný T. P., stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost a nezákonnost své vazby a na to, že vazbou došlo k výraznému zhoršení jeho zdravotního stavu, a to i po psychické stránce. Proto navrhuje, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno, a aby byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný T. P., byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. 8. 2003, sp. zn. Nt 575/2003, z důvodů § 67 písm. a), b) tr. řádu. V průběhu dalšího řízení odpadl u obviněného koluzní vazební důvod a naopak nově vyvstal důvod vazby předstižné, takže v současné době je ve vazbě z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl ponechán ve vazbě s tím, že u něj důvody vazby útěkové a předstižné i nadále trvají. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnou trestnou činností, za kterou mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. Hrozba trestu, spolu se skutečností, že se obviněný měl žalovaného jednání dopouštět opakovaně a po delší dobu, činí obavu, že by se na svobodě před přísným trestem skrýval a trestnou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, zcela reálnou. V tomto směru je možno odkázat na předchozí vazební rozhodnutí i na odůvodnění napadeného rozhodnutí, se kterými se Nejvyšší soud plně ztotožňuje.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2005Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera