11 Tvo 46/2005
Datum rozhodnutí: 30.09.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 46/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. září 2005 stížnost obviněného S. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 6 Ntd 9/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného S. B. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obžalobou Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 ze dne 25. 7. 2005, sp. zn. 1 Zt 763/04, je obviněný S. B. spolu s obviněným M. Ž. stíhán pro dva trestné činy krádeže spolupachatelstvím podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák., trestný čin krádeže spolupachatelstvím podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák. a trestný čin krádeže spolupachatelstvím podle § 9 odst. 2 tr. zák. k § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 8. 2005, sp. zn. 16 T 82/2005, bylo podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu rozhodnuto o předložení věci Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 6 Ntd 9/2005, podle § 71 odst. 5, 7 tr. řádu per analogiam ponechal obviněného S. B. z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný S. B. ihned po jeho oznámení stížnost, kterou dosud blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný S. B. byl vzat do vazby usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. 37 Nt 148/2004, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) tr. řádu. V průběhu dalšího řízení u obviněného koluzní vazební důvod odpadl a v současné době je ve vazbě již jen z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu. Naposledy bylo o důvodnosti vazby obviněného rozhodnuto napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby útěkové a předstižné. Obviněný je stíhán pro závažnou majetkovou trestnou činnost. Hrozba trestu, spolu s dosavadním způsobem života obviněného, zejména s ohledem na to, že byl již několikrát pro trestnou činnost majetkového i násilného charakteru odsouzen a žalované trestné činnosti se měl dopustit v době podmíněného propuštění z posledního výkonu trestu, stejně jako skutečnost, že se dlouhodobě nezdržoval v místě bydliště a zadržen byl až několik měsíců po vyhlášeném celostátním pátrání, činí obavu, že by se obviněný na svobodě před přísným trestem skrýval a trestnou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, zcela reálnou. V tomto směru je možno se ztotožnit s rozhodnutím vrchního soudu a na jeho odůvodnění lze v podrobnostech plně odkázat.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera