11 Tvo 43/2005
Datum rozhodnutí: 24.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 43/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. října 2005 stížnost obviněného S. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 6. 2005, sp. zn. 11 To 27/2005, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného S. M. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 1. 2005, sp. zn. 7 T 13/2003, byl obviněný S. M. podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěn obžaloby pro skutek kvalifikovaný obžalobou jako trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o zproštění obviněných R. P., J. V., M. N. a J. G.

Proti tomuto rozsudku podala v neprospěch všech obviněných odvolání krajská státní zástupkyně a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. 6. 2005, sp. zn. 11 To 27/2005, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného S. M. i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný S. M. stížnost, v níž poukazuje na neexistenci svých vazebních důvodů a navrhuje, aby napadené usnesení vrchního soudu bylo zrušeno a on byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného S. M. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby útěkové. Třebaže byl obviněný rozsudkem soudu prvního stupně obžaloby zproštěn, trestní řízení tím neskočilo a vzhledem k odvolání státní zástupkyně v jeho neprospěch byl stále ohrožen trestem v sazbě trestného činu, pro nějž je žalován. S ohledem na nebezpečí uložení takového trestu byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, stále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného S. M. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem všechny shora uvedené úvahy o důvodnosti vazby obviněného S. M. bezpředmětné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 6. 2005 byl obviněný z vazby propuštěn s tím, že důvod vazby u něj pominul.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera