11 Tvo 42/2005
Datum rozhodnutí: 29.08.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 42/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 stížnost obviněného T. K., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 3 To 105/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného T. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 22. 4. 2005, sp. zn. 40 T 3/2005, byl obviněný T. K. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a to ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a odsouzen k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k povinnosti uhradit škodu. Současně došlo ke zrušení výroku o trestu z rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 25. 6. 2004, sp. zn. 8 Tm 65/2004, který nabyl právní moci dne 6. 8. 2004, jakož i všech rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných T. M. a Š. S..

Proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění odvolání a trestní věc obviněného T. K. se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 3 To 105/2005, podle § 71 odst. 4, 7 tr. řádu ponechal obviněného T. K. z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu i nadále ve vazbě, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu a podle § 73 odst. 1 písm. b), odst. 3 tr. řádu nepřijal nabídnutý písemný slib. Současně rozhodl o ponechání ve vazbě obviněných T. M. a Š. S..

Proti tomuto usnesení podal obviněný T. K. stížnost, v níž poukazuje na svůj špatný zdravotní stav a celkovou psychiku s tím, že případné propuštění z vazby do domácího léčení bude mít pozitivní vliv na léčbu jeho onemocnění. Proto navrhuje, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno, a aby byl přijat jím nabízený písemný slib a on propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný T. K. byl vzat do vazby usnesením Městského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2004, sp. zn. 70 Nt 3628/2004, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 2005, kterým byl ponechán i nadále ve vazbě, a kterým nebylo vyhověno žádosti obviněného o propuštění z vazby a nebyla přijata nabídka písemného slibu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnou trestnou činností, za kterou mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. Hrozba trestu, spolu s dosavadním způsobem života obviněného, zejména s ohledem na to, že obviněný byl již několikrát pro trestnou činnost majetkového i násilného charakteru odsouzen, činí obavu, že by se na svobodě před přísným trestem skrýval a trestnou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, zcela reálnou. Obava z toho, že se obviněný na svobodě bude chovat způsobem předvídaným v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu, je natolik silná a vzhledem k hrozícímu trestu a předchozímu počínání obviněného i reálná, že ji nelze rozptýlit ani nabízeným písemným slibem. V tomto směru je možno se ztotožnit s rozhodnutím vrchního soudu a na jeho odůvodnění lze v podrobnostech plně odkázat.

Pokud jde o posouzení zdravotního stavu obviněného jako skutečnosti vylučující jeho další ponechání ve vazbě, lze konstatovat, že zatím žádná lékařská zpráva nehodnotí zdravotní stav obviněného tak, že s ohledem na tento stav není schopen výkonu vazby. Obviněný sice uvádí, že by se při pobytu na svobodě jeho zdravotní stav rozhodně zlepšil, ale vzhledem k diagnostikované chorobě je nesporné, že pobyt na svobodě sám o sobě k léčbě tak závažné choroby nestačí. Zjištěnou nemoc obviněného je nutno léčit a tato léčba je zatím v možnostech zdravotnického zařízení vězeňské služby. V tomto směru nelze pominout, že vězeňská služba za zdravotní stav obviněného, resp. jeho léčbu, odpovídá. Z těchto důvodů proto nelze ani zdravotní stav obviněného považovat za důvod k jeho propuštění na svobodu, když navíc dosavadní způsob života obviněného rozhodně nesvědčí tomu, že by se vůbec na svobodě o svůj zdravotní stav zvýšeně a pravidelně staral.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera