11 Tvo 40/2005
Datum rozhodnutí: 05.08.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 40/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 5. srpna 2005 stížnost obviněného Mgr. O. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 6 To 40/2005, a rozhodl t a k t o:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného Mgr. O. M.z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Mgr. O. M. je obžalobou Vrchního státního zastupitelství v Praze stíhán pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. Stejnou obžalobou je stíháno dalších šest obviněných.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. 40 T 6/2004, podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu vrátil trestní věc obviněných státnímu zástupci k došetření.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2005, sp. zn. 40 T 6/2004, bylo k návrhu státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podle § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Městského soudu v Praze JUDr. A. S. není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 40 T 6/2004.

Proti oběma usnesením podal vrchní státní zástupce stížnost a věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 30. 5. 2005 namítl obviněný Mgr. O. M. podjatost předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. P. Z. s tím, že v důkazech, které jsou předkládány v jeho trestní věci, jsou obsažena jména některých soudců z obvodu Městského soudu v Praze, včetně jeho předsedy JUDr. J. S., a ze vztahu tohoto vysokého soudního funkcionáře k Vrchnímu soudu v Praze dovozuje i podjatost JUDr. P. Z., který má jako předseda senátu rozhodovat v druhém stupni.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 6 To 40/2005, bylo podle § 31 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. P. Z. není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 40 T 6/2004.

Proti tomuto usnesení podal obviněný Mgr. O. M. v zákonné lhůtě stížnost, kterou v podstatě odůvodnil skutečnostmi uvedenými ve svém původním návrhu na vyloučení předsedy senátu JUDr. P. Z. a znovu zopakoval, že vazby mezi soudci Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze jsou tak těsné, že lze důvodně pochybovat o jejich nestrannosti, když navíc v budoucnu nelze vyloučit, že by předseda Městského soudu v Praze JUDr. J. S., ale i další soudci tohoto soudu, mohli být ve věci slyšeni jako svědci. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení změnil a rozhodl tak, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. P. Z. je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 40 T 6/2004.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.Pokud ustanovení § 30 odst. 1 tr. řádu stanoví podmínky pro vyloučení soudce, je nutno v projednávané věci konstatovat, že žádná z těchto podmínek ve vztahu k předsedovi senátu JUDr. P. Z. splněna nebyla. Zmíněný vztah mezi JUDr. P. Z.a JUDr. J. S. rozhodně nemůže být důvodem změny zákonného soudce určeného k projednání věci. Mezi předsedou senátu Vrchního soudu v Praze a předsedou Městského soudu v Praze není vztah nadřízenosti a podřízenosti, takže ani možnost svědeckého výslechu předsedy Městského soudu v Praze, ale ani žádného jiného soudce tohoto soudu, nenaplňuje podmínky vyloučení soudce soudu druhého stupně. Pokud je v této věci zmiňována místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. E. W., případně státní zástupci JUDr. I. P. a JUDr. A. S., jde o osoby, které v tomto případě nejsou orgány trestního řízení a žádným způsobem nemůžou ovlivnit ani zpochybnit nestrannost předsedy senátu Vrchního soudu v Praze, který má ve věci rozhodnout.

Ze všech těchto důvodů se lze ztotožnit s výrokem napadeného usnesení a v podrobnostech odkázat na jeho odůvodnění.

Ze všech těchto důvodů se nemohla stížnost obviněného Mgr. O. M. shledat s úspěchem, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera