11 Tvo 4/2009
Datum rozhodnutí: 27.02.2009
Dotčené předpisy:
11 Tvo 4/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2009 stížnost odsouzeného J. R., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 1. 2009, sp. zn. 10 To 3/2009, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost odsouzeného J. R. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

U Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci je pod sp. zn. 52 Nt 6/2007 vedeno řízení o návrhu na povolení obnovy řízení v trestní věci odsouzeného J. R.

Usnesením ze dne 28. 11. 2008, sp. zn. 52 Nt 6/2007, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, podle § 283 písm. d) tr. řádu o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení v trestní věci odsouzeného J. R., protože nebyly shledány důvody obnovy řízení podle § 278 tr. řádu.

Proti tomuto rozhodnutí podal odsouzený J. R. stížnost a věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze, jakožto soudu druhého stupně. Předmětná věc byla podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze přidělena senátu 10 To, jehož členem je mimo jiné soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeněk Sovák. Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že v řízení o povolení obnovy trestního řízení byl odsouzeným J. R. navržen jako svědek JUDr. Zdeněk Sovák, který byl na základě tohoto návrhu jako svědek vyslechnut. Z této svědecké výpovědi vyplynulo, že mezi odsouzeným J. R. a JUDr. Zdeňkem Sovákem byl v inkriminované době blízký přátelský vztah.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 1. 2009, sp. zn. 10 To 3/2009, bylo podle ustanovení § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že JUDr. Zdeněk Sovák je vyloučen z úkonů trestního řízení vedeného proti odsouzenému J. R.

Proti tomuto usnesení podal odsouzený J. R. stížnost, kterou nezdůvodnil.Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.Pokud Vrchní soud v Praze rozhodl o vyloučení soudce JUDr. Zdeňka Sováka z vykonávání úkonů trestního řízení vedeného proti odsouzenému J. R. z důvodů blízkého přátelského vztahu odsouzeného a jmenovaného soudce, učinil tak v intencích ustanovení § 30 odst. 1 tr. řádu. Jelikož odsouzený J. R. svoji stížnost proti předmětnému usnesení vrchního soudu nijak nezdůvodnil, nemohl se jí Nejvyšší soud blíže zabývat a po přezkoumání výroku napadeného usnesení, který byl shledán bez vad a vadami netrpěl ani procesní postup předcházející napadenému usnesení, nezbylo než rozhodnout, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera