11 Tvo 4/2007
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 4/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. března 2007 stížnost obviněného V. G., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 8 To 20/2007, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného V. G. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 1 Tm 1/2005, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 8 Tmo 5/2005, byl obviněný V. G. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k trestu zákazu činnosti na dobu sedmi roků.

Ústavní soud nálezem ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. II. ÚS 29/2006, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 6. 2005 zrušil a trestní věc obviněného V. G. se tak vrátila do stadia odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 8 To 20/2007, byl obviněný V. G. podle § 314k odst. 1 tr. řádu z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu vzat do vazby.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze o vzetí do vazby podal obviněný V. G. stížnost, neboť nesouhlasí s názorem vrchního soudu na existenci vazebních důvodů a jejich zdůvodnění. Má zato, že vrchní soud důvody vazby patřičně nezdůvodnil, a proto navrhuje, aby bylo usnesení Vrchního soudu v Praze zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný V. G. byl rozsudkem soudu prvního stupně uznán vinným mimořádně závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu existuje u obviněného stále důvodná obava z vyhýbání se trestnímu řízení. I když není tato skutečnost v odůvodnění napadeného rozhodnutí podrobně rozvedena, nesporně trvá a bude trvat až do skončení trestního řízení. V tomto směru se Nejvyšší soud s rozhodnutím vrchního soudu o vzetí obviněného do vazby plně ztotožňuje, a proto se stížnost obviněného V. G. nemohla setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera