11 Tvo 4/2004
Datum rozhodnutí: 29.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Tvo 4/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. ledna 2004 stížnost obviněného R. U., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 12. 2003, sp. zn. 8 To 163/03, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného R. U. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 10. 2003, sp. zn. 50 T 11/2003, byl obviněný R. U. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. a trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou a k trestu propadnutí věci.

Proti tomuto rozsudku podali obviněný R. U. a krajský státní zástupce odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 5. 12. 2003, sp. zn. 8 To 163/03, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného R. U. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, neboť s ponecháním ve vazbě nesouhlasí a navrhl, aby byl z vazby propuštěn.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný R. U. je stíhán pro mimořádně závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 12. 2003, kterým byl podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu i nadále z důvodů § 67 písm. a) tr. řádu ponechán ve vazbě. Dosavadní chování obviněného, charakter žalované trestné činnosti, spolu s hrozbou vysokého trestu, přesvědčivě odůvodňují obavu, že by se na svobodě trestnímu řízení vyhýbal, ať jíž tím, že by se mohl skrývat nebo uprchnout. V tomto směru lze plně odkázat na zdůvodnění napadeného rozhodnutí vrchního soudu, se kterým se Nejvyšší soud ztotožňuje.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného R. U. zbytečné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 1. 2004 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný byl převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera