11 Tvo 38/2005
Datum rozhodnutí: 22.08.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 38/2005-I.

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 22. 8. 2005 v trestní věci obviněných K. B., B. D. C., N. H. D., L. G. T., T. G. Q., a osoby používající jméno T. C. vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tvo 38/2005 podle § 138 tr. řádu ve spojení s § 131 odst. 1 věta první tr. řádu t a k t o:

Rodná data obviněného L. G. T. uvedená v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2005, sp. zn. 11 Tvo 38/2005, správně zní takto:

L. G. T.,

O d ů v o d n ě n í :Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2005, sp. zn. 11 Tvo 38/2005, bylo podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu rozhodnuto o stížnosti obviněných K. B., B. D. C., N. H. D., L. G. T., T. G. Q. a osoby používající jméno T. C. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 6. 2005, sp. zn. 4 To 40/2005.

Po vyhotovení předmětného usnesení a po jeho rozeslání vyšlo najevo, že vyhotovení usnesení obsahuje chybný údaj o datu narození obviněného L. G. T.

S ohledem na ustanovení § 138 tr. řádu ve spojení s § 131 odst. 1 věta první tr. řádu předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoliv opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo při vyhotovení usnesení a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem usnesení, jak bylo vyhlášeno.

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto usnesením opravil nesprávnost spočívající v chybně uvedeném datu narození obviněného L. G. T. s tím, že opis usnesení bude ve smyslu § 138 tr. řádu ve spojení s § 131 odst. 2 tr. řádu doručen vazební věznici a všem osobám, jímž byl doručen opis usnesení ze dne 29. 7. 2005, a poté bude provedena příslušná oprava jak ve vyhotovení tohoto usnesení, tak v jeho opisech, které budou za tímto účelem vyžádány zpět od vazební věznice a osob, jímž byly doručeny (§ 138 tr. řádu ve spojení s § 131 odst. 4 tr. řádu).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera