11 Tvo 38/2003
Datum rozhodnutí: 29.01.2004
Dotčené předpisy:




11 Tvo 38/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 1. 2004 stížnost odsouzeného M. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2003, sp. zn. 3 To 15/92, 8 To 123/95, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost odsouzeného M. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 1995, sp. zn. 1 T 10/91, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 1995, sp. zn. 8 To 123/95, a rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 11. 1992, sp. zn. 3 To 15/92, byl dnes již odsouzený M. K. uznán vinným trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák., pokračujícím trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák., trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), f) tr. zák. a pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1, 2 písm. c), f) tr. zák. a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody na doživotí se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.



Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2003, sp. zn. 3 To 15/92, 8 To 123/95, bylo podle § 131 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že se opravuje v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 11. 1992, sp. zn. 3 To 15/92, a v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 1995, sp. zn. 8 To 123/95, zřejmá nesprávnost spočívající v chybném uvedení křestního jména a místa narození odsouzeného K., když správně mělo být uvedeno M. K. v P., a nikoliv M. K. v P.

Proti tomuto usnesení podal odsouzený M. K. přípis nesprávně označený jako odvolání (ve skutečnosti stížnost), ve kterém uvedl, že špatné uvedení jména a místa narození odsouzeného K. není písařskou chybou, ale jedná se o to, že obžalován a odsouzen byl někdo jiný než on. Ve svém podání dále poukazuje na celou řadu pochybení soudů, omylů ve znaleckých posudcích a jiné nesrovnalosti. Závěrem žádá Nejvyšší soud o nápravu.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

V trestním řízení vedeném proti odsouzenému M. K. před Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. 1 T 10/91 došlo ke zjevnému pochybení spočívajícím v tom, že odsouzený byl po celou dobu řízení v údajích o osobních datech uváděn nesprávně jako M. K. narozený v P. Poté, co bylo zjištěno toto nedopatření, bylo toto postupně ve všech stadiích trestního řízení napraveno opravným usnesením. Nesprávnost byla zřejmá, protože ze všech dostupných a provedených důkazů je zřejmé, že před soudem stál a byl odsouzen M. K. narozen v P., a nikoli M. K. narozený v P., jak bylo mylně v jeho osobních datech uváděno. Za tohoto stavu je na místě, že napadeným usnesením potřebnou opravu v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 11. 1992, sp. zn. 3 To 15/92, a v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 1995, sp. zn. 8 To 123/95, učinil nakonec i Vrchní soud v Praze.

Protože tomuto postupu nelze nic vytknout, nemohla se stížnost odsouzeného M. K. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.



P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera