11 Tvo 37/2005
Datum rozhodnutí: 29.07.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 37/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 7. 2005 stížnosti obviněných T. G. Q., a osoby používající jméno T. C., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 5. 2005, sp. zn. 4 To 40/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnosti obviněných T. G. Q. a osoby používající jméno T. C. z a m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2004, sp. zn. 33 T 9/2003, byli obvinění T. G. Q. a osoba používající jméno T. C. uznáni vinnými trestným činem neoprávněné výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zák. a odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody v trvání deseti let, pro jejichž výkon byli zařazeni do věznice se zvýšenou ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Obviněnému osobě používající jméno T. C. byl dále uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu dalších jedenácti obviněných.

Proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 24. 5. 2005 požádali obvinění T. G. Q. a osoba používající jméno T. C. o propuštění z vazby na svobodu.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. 5. 2005, sp. zn. 4 To 40/2005, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádosti obou obviněných o propuštění z vazby na svobodu zamítl.

Proti tomuto usnesení podali oba obvinění v zákonné lhůtě stížnosti, v nichž shodně poukazují na neexistenci svých vazebních důvodů a navrhují, aby Nejvyšší soud posoudil jejich stížnosti jako důvodné a z vazby je propustil.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněných T. G. Q. a osoby používající jméno T. C. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 5. 2005, kterým byly zamítnuty jejich žádosti o propuštění z vazby na svobodu, neboť u obou obviněných byly i nadále shledány důvody vazby útěkové a předstižné. Rozsudkem soudu prvního stupně byli obvinění uznáni vinnými mimořádně závažnou a rozsáhlou trestnou činností, za kterou jim stále hrozí uložení přísného trestu. Zanedbatelné rovněž není, že se jedná o cizí státní příslušníky, kteří k území České republiky nemají pevné vazby. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohli uprchnout, nebo tím, že by se mohli skrývat, stejně jako obava z opakování trestné činnosti, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohly se stížnosti obviněných T. G. Q. a osoby používající jméno T. C. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněným trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. července 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera