11 Tvo 35/2005
Datum rozhodnutí: 29.07.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 35/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 7. 2005 stížnost obviněného L. D., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 7. 2005, sp. zn. 6 To 47/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného L. D. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 35 T 9/2004, byl obviněný L. D. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a trestným činem porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, k trestu zákazu činnosti na dobu tří let a k povinnosti nahradit škodu.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 1. 7. 2005, sp. zn. 6 To 47/2005, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného L. D. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení vrchního soudu zrušil a ho propustil z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný L. D. byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 23. 1. 2004, sp. zn. 3 Nt 209/2004, z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného L. D. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 7. 2005. Tímto usnesením byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby útěkové. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnými trestnými činy a s ohledem na to, že rozsudek není pravomocný a trestní řízení se nachází v odvolacím stadiu, je nebezpečí, že by se obviněný na svobodě vyhýbal uložení nebo výkonu přísného trestu, i nadále reálné. Zanedbatelné rovněž není, že obviněný poté, co spáchal předmětnou trestnou činnost, odcestoval do Spojených států, a to přestože věděl, že byl pravomocně Okresním soudem v Karviné odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Ve spojených státech se pak zdržoval delší dobu a dopustil se zde další trestné činnosti a nepodmíněný trest odnětí svobody uložený mu za tuto trestnou činnost vykonal na území Spojených států. Obava z vyhýbání se trestnímu řízení ať již tím, že by obviněný mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, proto u něj stále trvá. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i podrobného odůvodnění usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného L. D. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti shromáždění důkazů, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. července 2005Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera