11 Tvo 34/2013
Datum rozhodnutí: 21.11.2013
Dotčené předpisy: § 149 odst. 1 tr. ř.11 Tvo 34/2013-11
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. listopadu 2013 o stížnosti A. T. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, v trestní věci obviněných Š. M. a R. T., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 5/2012, a rozhodl t a k t o :

Podle § 149 odst. 1 tr. ř. se napadené usnesení z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, rozhodl předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci tak, že se podle § 131 odst. 1 tr. ř. per analogiam, za použití § 138 tr. ř., opravují písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti ve výroku usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, spočívající v tom, že se do výroku uvedeného usnesení nově vkládá text pozemek parc. č. ... (zastavěná plocha a nádvoří) a dále se místo textu přilehlá zahrada na uvádí přilehlý pozemek a za slovo vydávají se doplňuje do vlastnictví . Toto usnesení vydal předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 5/2012, v níž jím bylo bez jednání rozhodnuto dne 16. 1. 2013 usnesením podle § 81a tr. ř., za použití § 80 odst. 1 tr. ř., o vydání nemovitostí v obci S., T., okres O., ve vlastnictví A. T. poškozené společnosti MARTEK ELEKTRONIK, s. r. o., a to rodinného domu a hospodářských budov s přilehlým pozemkem.
K vydání tohoto rozhodnutí přistoupil předseda senátu odvolacího soudu s tím, že v usnesení ze dne 16. 1. 2013 jsou obsaženy písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, a proto je třeba opravit tyto nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení uvedeného usnesení a v jeho opisech tak, aby rozhodnutí bylo ve shodě s jeho vyhlášeným obsahem.
Proti tomuto usnesení podala A. T. včas stížnost, v níž zdůraznila, že v usnesení předsedy senátu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, byly vydávané nemovitosti jednoznačně vymezeny, a pozemek č. ... mezi nimi uveden není, stejně tak není uveden v usnesení státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 27. 3. 2012, sp. zn. 4 Kzv 44/2011, o zajištění, a proto ve vztahu k tomuto pozemku se nemůže jednat o písařskou chybu či jinou zřejmou nesprávnost. Dále pak poukázala na doplnění výroku usnesení o text do vlastnictví , což rovněž nelze pokládat za písařskou chybu či jinou nesprávnost. Stěžovatelka namítla, že usnesení o vydání věci poškozené společnosti je věcně nesprávné, tuto věcnou nesprávnost však nelze napravovat tzv. opravným usnesením, jehož vydání navíc bylo motivováno pouze tím, že Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště v Opavě, odmítl na základě původního usnesení provést v katastru nemovitostí příslušný zápis.
Nejvyšší soud na podkladě podané stížnosti přezkoumal správnost výroku napadeného usnesení, jakož i řízení, které mu předcházelo, a shledal, že podané stížnosti lze přisvědčit, byť z jiných důvodů.
Podle § 131 odst. 1 tr. ř. předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoli opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku (s ohledem na § 138 tr. ř. se v posuzované věci toto ustanovení vztahuje též na opravu usnesení) a v jeho opisech tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku (usnesení), jak byl vyhlášen (bylo vyhlášeno).

Z výše uvedeného je zřejmé, že základním předpokladem provedení opravy postupem podle § 131 odst. 1 tr. ř. je zjištění rozporu mezi obsahem vyhlášeného rozhodnutí a obsahem jeho písemného vyhotovení, resp. opisu jeho písemného vyhotovení. O takovou situaci v posuzované věci nejde, neboť usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, nebylo vyhlášeno, když je učinil předseda odvolacího senátu mimo jednání, a proto je pojmově vyloučeno, aby vznikl, či existoval nějaký rozpor mezi vyhlášeným rozhodnutím (k vyhlášení rozhodnutí vůbec nedošlo) a jeho písemným vyhotovením, popř. opisy jeho písemného vyhotovení. Proto se nemůže jednat o písařské chyby či jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení usnesení a v jeho opisech, které by bylo možno opravit tak, aby vyhotovení (opisy vyhotovení) bylo v naprosté shodě s obsahem vyhlášeného usnesení. V případě, když rozhodnutí soudu není vyhlášeno a rozhodnutí existuje jen v podobě jeho vyhotovení, které je jeho autentickým zněním, nelze postupem podle ustanovení § 131 odst. 1 tr. ř., a to ani jeho analogickou aplikací, provést opravu takového rozhodnutí. V tomto směru lze též odkázat na judikaturu řešící tuto situaci v případech vztahujících se k nemožnosti provedení opravy vyhotovení trestního příkazu (srov. č. 66/1978 a č. 36/1981-I. Sb. rozh. tr.).

Za této situace Nejvyššímu soudu nezbylo, než ke stížnosti A. T. napadené usnesení zrušit podle § 149 odst. 1 tr. ř., neboť pro jeho vydání nebyly dány zákonné předpoklady.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. listopadu 2013


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík