11 Tvo 34/2003
Datum rozhodnutí: 28.11.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 34/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. N. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. listopadu 2003 stížnost obhájce JUDr. V. S. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 8. 2003, sp. zn. 5 To 57/2003, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obhájce JUDr. V. S. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 37 T 13/2001, bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného R. N. stíhaného pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. b), c) tr. zák.

K projednání odvolání obviněného R. N. i státního zástupce byla trestní věc předložena Vrchnímu soudu v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 13. 8. 2003, sp. zn. 5 To 57/2003, podle § 66 odst. 1, 3 tr. řádu rozhodl o předání obhájce JUDr. V. S. ke kárnému postihu České advokátní komoře s odůvodněním, že tento zmařil konání veřejného zasedání a způsobil nutnost odročení jednání a zapříčinil tak průtahy v řízení.

Proti tomuto usnesení podal obhájce JUDr. V. S. stížnost, neboť se závěrem soudu, že bez dostatečné omluvy neuposlechl příkazu soudu a nedostavil se k nařízenému veřejnému zasedání, nesouhlasí. Navrhl proto, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Ustanovení § 66 odst. 3 tr. řádu upravuje postup soudu při kárném provinění obhájce. Pokud se obhájce dopustí jednání uvedeného v § 66 odst. 1 tr. řádu, není mu ukládána pořádková pokuta, ale věc je předána příslušnému orgánu, v tomto případě České advokátní komoře, ke kárnému postihu. Soud tedy přímo o kárném provinění obhájce nerozhoduje, ale v případě, že se obhájce dopustí jednání uvedeného v ustanovení § 66 odst. 1 tr. řádu, věc předá kárnému orgánu k tomuto rozhodnutí příslušnému. Protože Vrchní soud v Olomouci správně zhodnotil jednání obhájce JUDr. V. S. popsané v napadeném usnesení jako provinění podle § 66 odst. 1 tr. řádu, postupoval stejně správně, když věc podle § 66 odst. 3 tr. řádu postoupil.

Postupu Vrchního soudu v Olomouci, který je zcela v souladu s ustanovením § 66 odst. 1, 3 tr. řádu, nelze nic vytknout, a proto se stížnost obhájce JUDr. V. S. proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nemohla shledat s úspěchem.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera