11 Tvo 33/2005
Datum rozhodnutí: 25.07.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 33/2005

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu dne 25. 7. 2005 v trestní věci obviněného O. L., stíhaného pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák., trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. rozhodl t a k t o :

Podle § 144 odst. 4 tr. řádu b e r e předseda senátu zpětvzetí stížnosti obviněného O. L. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2005, sp. zn. 4 To 49/2005, n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2005, sp. zn. 4 To 49/2005, bylo podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu rozhodnuto o ponechání obviněného O. L. z důvodu § 67 písm. c) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný O. L. stížnost, kterou dříve, než o ní mohl Nejvyšší soud jako soud druhého stupně rozhodnout, vzal podáním ze dne 11. 7. 2005 zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu vzal proto podle ustanovení § 144 odst. 4 tr. řádu zpětvzetí stížnosti obviněného O. L. na vědomí.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. července 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera