11 Tvo 31/2005
Datum rozhodnutí: 29.07.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 31/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 7. 2005 stížnost obviněného V. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2005, sp. zn. 4 To 49/2005, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného V. H. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 4. 2005, sp. zn. 8 T 7/2005, byl obviněný V. H. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák., trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k povinnosti uhradit škodu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných O. L. ml. a O. L. st.

Proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. 6. 2005, sp. zn. 4 To 49/2005, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného V. H. z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu i nadále ve vazbě a podle § 73 odst. 1 písm. c), odst. 3 tr. řádu nevyslovil nad obviněným dohled probačního úředníka.

Proti tomuto usnesení podal obviněný V. H. stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a navrhuje, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu, nebo aby byla jeho vazba nahrazena dohledem probačního úředníka s případným uložením dalších povinností či omezení.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný V. H. byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Semilech ze dne 13. 6. 2003, sp. zn. Nt 166/2003, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) tr. řádu. V průběhu dalšího řízení u obviněného koluzní vazební důvod odpadl a v současné době je ve vazbě již jen z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2005, kterým byl ponechán i nadále ve vazbě, a kterým nebylo vyhověno návrhu obviněného na vyslovení dohledu probačního úředníka. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným rozsáhlou závažnou trestnou činností, za kterou mu byl byť nepravomocně uložen přísný trest. Hrozba trestu, spolu s dosavadním způsobem života obviněného, zejména s ohledem na to, že obviněný se měl žalované trestné činnosti dopustit v době podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost podobné povahy, činí obavu, že by na se svobodě před přísným trestem skrýval a trestnou činnost, pro niž je stíhán, opakoval, zcela reálnou. Obava z toho, že se obviněný na svobodě bude chovat způsobem předvídaným v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu, je natolik silná a vzhledem k hrozícímu trestu a předchozímu počínání obviněného i reálná, že ji nelze rozptýlit ani nabízeným dohledem probačního úředníka. V tomto směru je možno se ztotožnit s rozhodnutím vrchního soudu a na jeho odůvodnění lze v podrobnostech plně odkázat.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. července 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera