11 Tvo 31/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 31/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných D. S. a spol. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 10. 2003 stížnost obhájkyně JUDr. M. J. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. 6 To 79/02, 6 To 14/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost obhájkyně JUDr. M. J. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2002, sp. zn. 48 T 29/2001, bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných D. S., S. M., J. D., Z. N., S. P., R. R. a I. O. stíhaných převážně pro trestnou činnost majetkového charakteru.

K projednání podaných odvolání obviněných D. S., S. M., J. D., Z. N., R. R. a I. O. byla trestní věc předložena Vrchnímu soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. 6 To 79/02, 6 To 14/03, podle § 66 odst. 3 tr. řádu rozhodl o předání obhájkyně JUDr. M. J. ke kárnému postihu České advokátní komoře s odůvodněním, že opakovaně a bez dostatečné omluvy neuposlechla příkazu předsedy senátu účastnit se veřejného zasedání.

Proti tomuto usnesení podala obhájkyně JUDr. M. J. ihned po vyhlášení do protokolu stížnost.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Ustanovení § 66 odst. 3 tr. řádu upravuje postup soudu při kárném provinění obhájce. Pokud se obhájce dopustí jednání uvedeného v § 66 odst. 1 tr. řádu, není mu ukládána pořádková pokuta, ale věc je předána příslušnému orgánu, v tomto případě České advokátní komoře, ke kárnému postihu. Soud tedy přímo o kárném provinění obhájce nerozhoduje, ale v případě, kdy se obhájce dopustí jednání uvedeného v ustanovení § 66 odst. 1 tr. řádu, věc předá kárnému orgánu k tomuto rozhodnutí příslušnému.

Tomuto postupu Vrchního soudu v Praze, který je zcela v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 tr. řádu nelze nic vytknout, a proto se stížnost JUDr. M. J. proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze nemohla shledat s úspěchem.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera