11 Tvo 30/2003
Datum rozhodnutí: 17.09.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 30/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. září 2003 stížnost obviněného J. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 6. 2003, sp. zn. 7 To 68/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněného J. M. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. 42 T 11/96, byla podle § 155 odst. 1 tr. řádu obviněnému J. M. uložena povinnost nahradit Českému státu na účet Městského soudu v Praze odměnu uhrazenou obhájci ve výši 18.050,40 Kč.

Obviněný si proti tomuto usnesení podal stížnost a tato byla usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 6. 2003, sp. zn. 7 To 68/03, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta. Obviněný byl přitom řádně poučen, že proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

Přes toto poučení podal obviněný J. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze stížnost.

Nejvyšší soud se podáním obviněného zabýval pouze ve vztahu k přípustnosti řádného opravného prostředku ve smyslu § 141 odst. 2 tr. řádu.

Vrchní soud v Praze v trestní věci obviněného J. M. rozhodoval jako soud druhého stupně a v řízení o stížnosti obviněného proti usnesení Městského soudu v Praze tuto jako nedůvodnou zamítnul. Proti rozhodnutí vrchního soudu nebyl přípustný žádný další řádný opravný prostředek a obviněný o tom byl dostatečným způsobem poučen. Pokud přes toto poučení rozhodnutí vrchního soudu opravným prostředkem napadl, učinil úkon, který zákon nepřipouští.Za tohoto stavu nebylo možno o stížnosti obviněného J. M. rozhodnout jinak, než ji jako nepřípustnou zamítnout tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera