11 Tvo 3/2009
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy:
11 Tvo 3/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 1. 2009 stížnost odsouzeného P. B., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. prosince 2008, sp. zn. 4 To 65/2008, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost odsouzeného P. B. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 1 T 24/2000, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 3. 2003, sp. zn. 4 To 16/2003, byl odsouzený P. B. uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v délce čtyř let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou a dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu živnosti s předmětem podnikání nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost na dobu tří let. Podáním ze dne 17. 2. 2008 požádal odsouzený o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.

Dne 27. 10. 2008 zaslal odsouzený P. B. Krajskému soudu v Brně návrh na vyloučení soudce Mgr. Daniela Plška z vykonávání úkonů v trestním řízení a současně s tímto návrhem na vyloučení podal podle § 25 tr. řádu návrh na odnětí jeho trestní věci sp. zn. 1 T 24/2000 Krajskému soudu v Brně a její přikázání jinému krajskému soudu.

Krajský soud v Brně rozhodl usnesením ze dne 4. 11. 2008, sp. zn. 1 T 24/2008, podle § 30 odst. 1 tr. řádu a contrario, že soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Daniel Plšek není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci odsouzeného P. B. Proti tomuto usnesení podal odsouzený stížnost a dne 18. 11. 2008 zaslal odsouzený Vrchnímu soudu v Olomouci návrh na vyloučení soudců vrchního soudu JUDr. Renáty Sobalové a JUDr. Jaroslava Sukaného z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci odsouzeného P. B. Dne 1. 2. 2008 došlo k náhlému úmrtí soudce JUDr. Jaroslava Sukaného.

Dne 18. 12. 2008 rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením sp. zn. 4 To 65/2008 podle § 30 odst. 1 tr. řádu a contrario, že soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Renáta Sobalová není vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci odsouzeného P. B.

Proti tomuto usnesení podal odsouzený P. B. stížnost, kterou obsáhle odůvodnil zejména tím, že byl neoprávněně odsouzen rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 1 T 24/2000, a o jeho návrhu podle § 350 odst. 2 tr. řádu na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, který podával dne 17. 2. 2008, nebylo dosud ze strany Krajského soudu v Brně rozhodnuto. Odsouzený ve své stížnosti napadl postup všech státních orgánů České republiky, které v jeho trestní věci vystupovaly a závěrem navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a soudci Mgr. Daniel Plšek a JUDr. Renáta Sobalová byli vyloučeni z projednávání jeho návrhu na zrušení zákazu obchodní činnosti a současně požádal, aby byl přítomen při jednání Nejvyššího soudu, který bude projednávat jeho stížnost do usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 4 To 65/2008.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.Podjatost soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Renáty Sobalové spatřuje odsouzený P. B. v tom, že byla přítomna v senátě vrchního soudu, který dne 18. 3. 2003, sp. zn. 4 To 16/2003, rozhodl o vině odsouzeného P. B. a uložil mu trest. Tímto svým rozhodnutím si však JUDr. Renáta Sobalová nevytvořila poměr k projednávané věci ani osobám, který by založil důvod k jejímu vyloučení podle § 30 odst. 1 tr. řádu z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci odsouzeného P. B. vedeného u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 4 To 65/2008. Ze stížnosti odsouzeného je zřejmé, že zpochybňuje nestrannost všech státních orgánů České republiky. Obecné, ničím nepodložené úvahy o podjatosti orgánů trestního řízení a zpochybňování soudů nemohou však založit důvod pro vyloučení soudce z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci odsouzeného. S námitkami, které ve své stížnosti uvedl odsouzený, se Vrchní soud v Praze v napadeném rozhodnutí v souladu se zákonem náležitě vypořádal a Nejvyšší soud jako soud druhého stupně k tomuto nemá co dodat. Protože odsouzený jiné důvody podjatosti soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Renáty Sobalové neuvedl, a Nejvyšší soud ani žádné jiné důvody nezjistil, nemohla se stížnost odsouzeného shledat s úspěchem a nezbylo než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

K žádosti odsouzeného P. B., aby byl přítomen jednání senátu Nejvyššího soudu o jeho stížnosti do napadeného usnesení vrchního soudu o nevyloučení JUDr. Renáty Sobalové z vykonávání úkonů trestního řízení v jeho trestní věci lze jen pro úplnost uvést, že o stížnosti odsouzeného bylo rozhodováno podle ustanovení § 240 tr. řádu v neveřejném zasedání, u kterého je účast jiných osob než členů senátu a zapisovatele vyloučena.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera