11 Tvo 3/2004
Datum rozhodnutí: 29.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Tvo 3/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. ledna 2004 stížnost obviněného K. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 2 To 181/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného K. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný K. P. je stíhán obžalobou Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 pro trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době, v několika případech, v P., ul. 5. května č. 17, v bytě R. L., osahával na prsou, břiše a hýždích přes oblečení nezletilou N. Č. a poté v nočních hodinách, když nezletilá odešla spát, neboť byla unavená po požitém alkoholu, na této vykonal soulož, což poškozená zjistila ráno, když měla spodní kalhotky a tepláky od krve, a gynekologickým vyšetřením nezletilé bylo zjištěno, že hymen je na dvou místech natržen.

Poté, co byla trestní věc obviněného vrácena státnímu zástupci k došetření a obžaloba byla podána znovu, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4 o předložení trestní věci obviněného K. P. Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o věcné příslušnosti.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 9. 2003, sp. zn. 2 Ntd 170/03, bylo rozhodnuto, že podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání věci příslušný Městský soud v Praze. Tento následně usnesením ze dne 27. 10. 2003, sp. zn. 49 T 17/2003, rozhodl o dalším vrácení věci státnímu zástupci k došetření.

Ke stížnosti státního zástupce a obviněného proti usnesení Městského soudu v Praze o vrácení věci k došetření byla trestní věc předložena Vrchnímu soudu v Praze.

Podáním ze dne 28. 11. 2003 požádal obviněný K. P. o propuštění z vazby na svobodu. Současně předložil prohlášení svého bratra L. P., jež se zaručuje, že se obviněný v případě propuštění na svobodu bude zdržovat v jeho bydlišti v P.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 2 To 181/03, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl a podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu nepřijal ani nabídku převzetí záruky za jeho další chování.

Proti oběma výrokům tohoto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, neboť s ponecháním ve vazbě z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu nesouhlasí a navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a jeho z vazby propustil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. 9. 2002, sp. zn. Nt 4367/2002, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b) tr. řádu s tím, že vazba počíná od zadržení dne 10. 9. 2002. V průběhu dalšího řízení koluzní vazební důvod odpadl a obviněný je v současné době ve vazbě již jen z důvodu písm. a) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného K. P. bylo opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 12. 2003, kterým byla zamítnuta žádost obviněného o propuštění z vazby a současně nebyla přijata ani nabídka převzetí záruky. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost, za kterou mu hrozí uložení přísného trestu, kdy s ohledem na to, že se jedná o cizího státního příslušníka bez trvalých vazeb na území České republiky, je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout do zahraničí, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně obou výroků i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného K. P. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení zjištěny nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera