11 Tvo 27/2006
Datum rozhodnutí: 18.12.2006
Dotčené předpisy:
11 Tvo 27/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2006 stížnost obviněného R. K., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 6 To 97/2006, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného R. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 5. 2006, sp. zn. 48 T 13/2004, byl obviněný R. K. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti. Současně došlo ke zrušení výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. 1. 2004, č. j. 1 T 159/2000-153, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný a v jeho neprospěch krajská státní zástupkyně odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Podáním ze dne 29. 11. 2006 požádal obviněný R. K. o propuštění z vazby na svobodu.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 6 To 97/2006, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného R. K. o propuštění z vazby zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný R. K. stížnost s tím, že v současné době již neexistuje žádný z vazebních důvodů zmiňovaný zákonem, pro které by měl být nadále omezován na svobodě, a s tím, že pokládá argumentace vyplývající z písemného odůvodnění napadeného rozhodnutí jako obecná a nepřiléhavá. Navrhuje proto, aby bylo napadené usnesením změněno a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného R. K. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci, kterým byla zamítnuta jeho žádost o propuštění z vazby na svobodu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažnou trestnou činností, za kterou mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. Hrozba trestu a skutečnost, že obviněný byl již dříve soudně trestán a žalovaného jednání se měl dopustit v době podmíněného propuštění z předchozího výkonu trestu, činí obavu, že by se na svobodě před přísným trestem skrýval a trestnou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, stále reálnou. Za tohoto stavu je možno odkázat na předchozí vazební rozhodnutí i jejich odůvodnění, se kterými se Nejvyšší soud plně ztotožňuje.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera