11 Tvo 26/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 26/2005

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu dne 29. 6. 2005 v trestní věci obviněného N. K., stíhaného pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních l átek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. rozhodl t a k t o :

Podle § 144 odst. 4 tr. řádu b e r e předseda senátu zpětvzetí stížnosti obviněného N. K. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 4. 2005, sp. zn. 3 To 50/2005, n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 4. 2005, sp. zn. 3 To 50/2005, bylo podle § 73a odst. 2 písm. b) tr. řádu rozhodnuto o nepřijetí peněžité záruky učiněné obviněným N. K.

Proti tomuto usnesení podal obviněný N. K. stížnost, kterou dříve, než o ní mohl Nejvyšší soud jako soud druhého stupně rozhodnout, vzal podáním ze dne 24. 6. 2005 zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu vzal proto podle ustanovení § 144 odst. 4 tr. řádu zpětvzetí stížnosti obviněného N. K. na vědomí.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera