11 Tvo 26/2003
Datum rozhodnutí: 20.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 26/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. srpna 2003 stížnost obviněného L. D., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 7. 2003, sp. zn. 2 To 96/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného L. D. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2003, sp. zn. 57 T 4/2003, byl obviněný L. D. uznán vinným pokusem trestného činu znásilnění podle § 8 odst. 1 k § 241 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., dvěma pokusy trestného činu soulože mezi příbuznými podle § 8 odst. 1 k § 245 tr. zák., pokusem trestného činu znásilnění podle § 8 odst. 1 k § 241 odst. 1, 2 tr. zák., trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák., trestným činem pohlavního zneužívání podle § 243 tr. zák. a trestným činem ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 4. 7. 2003, sp. zn. 2 To 96/03, podle § 71 odst. 4, 7 tr. řádu ponechal obviněného L. D. z důvodu § 67 písm. c) tr. řádu nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný L. D. stížnost s odůvodněním, že v jeho případu nastaly nové skutečnosti, a že v případě propuštění z vazby podá písemný slib, že povede řádný život, nedopustí se žádné trestné činnosti a splní všechna jemu uložená omezení a povinnosti.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného usnesení i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 13. 12. 2002, sp. zn. 20 Nt 245/2002, s tím, že vazba se započítá ode dne 11. 12. 2002, z důvodu § 67 písm. b) tr. řádu. Koluzní vazební důvod po čase odpadl a v současné době je obviněný ve vazbě z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. c) tr. řádu. Obviněný L. D. je stíhán pro závažnou trestnou činnost, za kterou mu byl rozsudkem soudu prvního stupně uložen přísný trest. Hrozba trestu, spolu s dosavadním způsobem života obviněného a jeho osobnostní kvality definované závěrem znaleckého posudku, činí obavu, že by na svobodě trestnou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, zcela reálnou. Za tohoto stavu je možno se ztotožnit s rozhodnutím vrchního soudu a na jeho odůvodnění lze v podrobnostech plně odkázat. Obava z pobytu obviněného na svobodě je tak silná, že ji nemůže rozptýlit ani nabídka písemného slibu neurčitého obsahu. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech uvedených důvodů se stížnost obviněného L. D. nemohla setkat s úspěchem a nezbylo, než o ní rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. srpna 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera