11 Tvo 25/2007
Datum rozhodnutí: 31.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 25/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 8. 2007 stížnost obviněného H. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 4 To 76/2007, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného H. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 42 T 4/2007, byl obviněný H. P. uznán vinným trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. ve spojení s § 143 tr. zák. a pokusem trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu deseti let.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný a v jeho neprospěch do výroku o vině a trestu státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 4 To 76/2007, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného H. P. z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný H. P. stížnost, v níž poukazuje na neexistenci svého vazebního důvodu a navrhuje, aby napadené usnesení bylo zrušeno a on byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného H. P. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze, kterým byl z důvodu útěkové vazby i nadále ponechán ve vazbě. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost a s ohledem na odvolání státního zástupce v jeho neprospěch je stále ohrožen vysokým trestem odnětí svobody. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Zanedbatelné v tomto směru rovněž není, že obviněný je cizím státním příslušníkem. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného H. P. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera