11 Tvo 25/2003
Datum rozhodnutí: 18.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 25/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. srpna 2003 stížnost obviněného K. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. 10 To 58/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného K. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. 4 T 30/2002, byl obviněný K. K. uznán vinným dvěma trestnými činy vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. jako zvlášť závažný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. 10 To 58/03, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného K. K. z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, neboť s důvodem vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu nesouhlasí.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.Obviněný K. K. byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. Nt 133/2002, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 4. 2002, sp. zn. 11 To 519/2002, z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu a o důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 4. 2003, kterým byl i nadále z uvedeného důvodu ponechán ve vazbě. Obviněný je stíhán pro závažnou násilnou trestnou činnost, které se měl dopustit ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kdy byl rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 8. 1989 odsouzen pro dvojnásobný pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v délce čtrnácti let. S ohledem na právní posouzení žalované trestné činnosti a hodnocení osoby obviněného je obava, že by na svobodě trestnou činnost mohl opakovat, zcela reálná. V tomto směru se lze ztotožnit s výrokem napadeného usnesení a v podrobnostech je možno odkázat na jeho odůvodnění.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného K. K. zbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 7. 2003 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný byl převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. srpna 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera