11 Tvo 24/2011
Datum rozhodnutí: 26.07.2011
Dotčené předpisy: § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř.11 Tvo 24/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. července 2011 stížnost obviněného A. N. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2011, sp. zn. 1 Ntd 6/2011, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. s e stížnost obviněného A. N. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 4. 2011, sp. zn. 27 T 21/2011, byl obviněný A. N. uznán vinným přečinem vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání, které bylo předloženo k projednání Krajskému soudu v Ústí nad Labem (ten je usnesením ze dne 6. 6. 2011, sp. zn. 6 To 224/2011, zamítl). Krajský soud v Ústí nad Labem spis přeložil Vrchnímu soudu v Praze, neboť součástí odvolání byl návrh obviněného na rozhodnutí podle § 25 tr. ř.

O tomto návrhu obviněného na odnětí věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20. 5. 2011, sp. zn. 1 Ntd 6/2011, kterým jej zamítl. Proti citovanému usnesení Vrchního soudu v Praze podal obviněný stížnost, kterou blíže odůvodnil.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) zjistil, že stížnost není přípustná. Podle § 141 odst. 2 tr. ř. lze stížností napadnout usnesení soudu a státního zástupce jen v těch případech, kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním stupni. Ustanovení § 25 tr. ř. ani jiné ustanovení trestního řádu přitom stížnost proti usnesení o odnětí a přikázání věci nepřipouští. V tomto případě bylo patrně nedopatřením Vrchním soudem v Praze připojeno nesprávné poučení o opravném prostředku. Nesprávné poučení však na přípustnost stížnosti nemá vliv, neboť zde chybí zákonné ustanovení, na základě kterého by mohl Nejvyšší soud rozhodnutí vrchního soudu přezkoumat. Nejvyššímu soudu proto nezbylo než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. července 2011

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch