11 Tvo 24/2005
Datum rozhodnutí: 27.05.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 24/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 5. 2005 stížnost obviněného J. K., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 3. 2005, sp. zn. 5 To 62/2004, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 10. 2001, sp. zn. 36 T 20/98, byl obviněný J. K. podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěn obžaloby pro skutek popsaný v obžalobě Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 9. 9. 1998, kterým měl spáchat trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. s tím, že tento skutek není trestným činem.

Z podnětu odvolání krajského státního zástupce byl usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 11. 2002, sp. zn. 5 To 34/2002, podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c), d) tr. řádu napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 10. 2001 v celém rozsahu zrušen a podle § 259 odst. 1 tr. řádu byla věc vrácena soudu prvního stupně.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2004, sp. zn. 36 T 20/98, byl obviněný J. K. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, a k trestu zákazu činnosti na dobu čtyř let.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný i krajský státní zástupce a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci.

V průběhu odvolacího řízení vznesl obviněný J. K. námitku podjatosti vůči senátu 5 To Vrchního soudu v Olomouci s tím, že tento senát nepovažuje za nestranný, a to proto, že z některých projevů jeho členů bylo možno usuzovat, že celá jeho trestní věc včetně výsledku je projednána již předem.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 3. 2005, sp. zn. 5 To 62/2004, bylo podle § 31 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že soudci JUDr. V. Č., JUDr. I. L. a Mgr. P. A. nejsou vyloučeni z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci proti obviněnému J. K. vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 To 62/2004 z důvodů § 30 odst. 1 tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný J. K. v zákonné lhůtě stížnost, ve které v podstatě zopakoval a rozvedl důvody uvedené ve své původní námitce o podjatosti soudců senátu 5 To Vrchního soudu v Olomouci a navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.Rozhodnutí soudce o vyloučení činí podle § 30 odst. 1 tr. řádu soudce, jehož se námitka podjatosti týká. Tento způsob rozhodování respektuje subjektivní názor soudce zda je či není schopen ve věci nestranně rozhodovat. Pokud se v projednávané věci napadeným usnesením členové senátu, vůči nimž byla námitka podjatosti vznesena, z vykonávání úkonů trestního řízení nevyloučili, jde o rozhodnutí, které lze zpochybnit jen dalšími prokazatelnými skutečnostmi, které by pochybnosti o jejich nestrannosti vyvolaly. Důkazem o podjatosti ve smyslu § 30 odst. 1 tr. řádu vedoucí k neschopnosti nestranně rozhodnout nemusí být ani případné porušení procesních předpisů. Je naprosto běžné, že po zrušení rozhodnutí odvolacím senátem jedná ve věci dál stejný senát nalézacího soudu. Pokud se tedy v této projednávané věci odvolací senát podjatým necítí a obviněný nepředložil žádný věrohodný důkaz o neschopnosti tohoto senátu ve věci nestranně rozhodnout, lze se s rozhodnutím napadeného senátu ztotožnit. Pouhá úvaha o tom, že ze způsobu jednání tohoto senátu je zřejmé, že je ve věci rozhodnuto předem, k vyloučení tohoto senátu nestačí. Žádný jiný spolehlivý důkaz, než ničím nezdůvodněná podezření, ve věci předložen nebyl.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera