11 Tvo 24/2003
Datum rozhodnutí: 18.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 24/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. srpna 2003 stížnost obviněného J. C., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 7. 2003, sp. zn. 5 To 85/2003, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. C. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 23. 6. 2003, sp. zn. 53 T 2/2003, byl obviněný J. C. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. jako zvlášť závažný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Současně bylo rozhodnuto o povinnosti nahradit škodu.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný a v jeho neprospěch i krajská státní zástupkyně odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 22. 7. 2003, sp. zn. 5 To 85/2003, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného J. C. z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, kterou zdůvodnil tím, že důvody vazby uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují, a proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a propuštění z vazby.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.Obviněný J. C. byl vzat do vazby usnesením Městského soudu v Brně ze dne 11. 9. 2002, sp. zn. 7 Nt 3865/2002, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2002, sp. zn. 9 To 519/2002, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu a o důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 7. 2003, kterým byl i nadále z uvedených důvodů ponechán ve vazbě. Obviněný je stíhán pro závažnou násilnou trestnou činnost, kdy pro trestnou činnost stejného charakteru byl již dříve soudně trestán. S ohledem na právní posouzení žalované trestné činnosti a hodnocení osoby je obviněný k odvolání krajské státní zástupkyně stále ohrožen poměrně vysokou trestní sazbou. Za tohoto stavu je obava, že by na svobodě trestnou činnost opakoval a dalšímu trestnímu řízení se vyhýbal, zcela reálná. V tomto směru se lze ztotožnit s výrokem napadeného usnesení a v podrobnostech je možno odkázat na jeho výstižné zdůvodnění. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. srpna 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera