11 Tvo 23/2003
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 23/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2003 stížnost Vrchního státního zástupce v P. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2003, sp. zn. 10 To 59/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost Vrchního státního zástupce v P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 2. 2003, sp. zn. 33 T 8/2002, byl obviněný R. S. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných M. M., M. T. a J. S.

K odvolání všech obviněných a krajské státní zástupkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 6. 2003, sp. zn. 10 To 59/03, ohledně obviněného R. S. podle § 258 odst. 1 písm. b), c), e), odst. 2 tr. řádu napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a podle § 259 odst. 1 tr. řádu vrátil věc Krajskému soudu v Plzni. Ve vztahu k ostatním obviněným byla věc pravomocně skončena.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2003, sp. zn. 10 To 59/03, byl obviněný R. S. podle § 72 odst. 2 písm. a) tr. řádu propuštěn z vazby na svobodu.

Proti tomuto usnesení podal Vrchní státní zástupce v P. stížnost.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Vrchní soud v Praze propustil obviněného R. S. po provedení veřejného zasedání, ve kterém byl rozsudek odsuzující obviněného v celém rozsahu zrušen. Pokud vrchní soud na základě dokazování provedeného před soudem prvního stupně ve spojení se svým zjištěním dospěl k závěru, že důvody vazby obviněného pominuly, je možno tomuto závěru přisvědčit. Vrchní soud v Praze jako soud druhého stupně dospěl k tomu, že dosavadní dokazování jednoznačně neprokazuje vinu obviněného a že tím v podstatě přestal reálně hrozit obviněnému i vysoký trest. Pokud nebyly zjištěny jiné důvody vazby obviněného, nelze postupu Vrchního soudu v Praze nic vytknout a stížnost státního zástupce se nemohla setkat s úspěchem.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera