11 Tvo 21/2015
Datum rozhodnutí: 05.08.2015
Dotčené předpisy: § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř.11 Tvo 21/2015-16
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 5. srpna 2015 stížnost obviněného O. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2015, sp. zn. 5 To 39/2015, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. se stížnost obviněného z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v rámci odvolacího řízení rozhodl usnesením ze dne 1. 7. 2015, sp. zn. 5 To 39/2015, podle § 72 odst. 1, 3, 4, tr. ř. o ponechání obviněného O. V. ve vazbě, a to z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. ř.

Proti tomuto usnesení podal obviněný prostřednictvím svého obhájce JUDr. Petra Čichovského stížnost.

Nejvyšší soud zjistil, že stížnost byla podána osobou, která se svého práva na podání stížnosti výslovně vzdala.

Vazebního zasedání, které se konalo dne 1. 7. 2015, se v souladu s § 73f tr. ř. účastnil pouze obviněný, bez přítomnosti svého obhájce, jehož účast při vazebním zasedání nebyla nutná (§ 73f odst. 2 tr. ř.). Přitom z úředního záznamu ze dne 24. 6. 2015 (č. l. 2641) současně vyplývá, že obhájce JUDr. Petr Čichovský byl dne 24. 6. 2015 telefonicky vyrozuměn o datu konání vazebního zasedání, z něhož se však z důvodu své nepřítomnosti v Praze (čerpání dovolené) omluvil.

Obviněný byl v rámci vazebního zasedání po vyhlášení napadeného usnesení a jeho odůvodnění poučen o možnosti podat proti němu opravný prostředek. Z protokolu o vazebním zasedání (č. l. 2646) je zřejmé, že svého práva k podání stížnosti se na místě výslovně vzdal.

Z učiněného prohlášení jednoznačně vyplývá vůle obviněného vzdát se opravného prostředku, přičemž toto výslovné prohlášení bylo učiněno vůči soudu ve formě předepsané pro soudní podání ve smyslu § 59 odst. 1 tr. ř., a z obsahu spisu se nepodávají žádné pochybnosti o způsobilosti obviněného k právnímu jednání.

Je třeba připomenout, že pokud se obviněný výslovně vzdal opravného prostředku, nemůže pak podat opravný prostředek ani prostřednictvím svého obhájce. Vzhledem k tomu bylo nutno na jeho stížnost podanou proti předmětnému usnesení prostřednictvím obhájce nahlížet jako na stížnost podanou osobou, která se stížnosti výslovně vzdala (k tomu srov. přiměřeně rozhodnutí pod č. 28/1965 Sb. rozh. tr.).

Nejvyššímu soudu s ohledem na ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. proto nezbylo nic jiného než stížnost, jakožto podanou osobou, která se svého práva na podání stížnosti výslovně vzdala, zamítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. srpna 2015


JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu