11 Tvo 21/2005
Datum rozhodnutí: 27.05.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 21/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. května 2005 stížnost obviněného S. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 11 To 27/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného S. M. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 1. 2005, sp. zn. 7 T 13/2003, byl obviněný S. M. podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěn obžaloby pro trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o zproštění obviněných R. P., J. V., M N. a J. G.

Proti tomuto rozsudku podala v neprospěch všech obviněných odvolání krajská státní zástupkyně a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

V průběhu odvolacího řízení požádal obviněný S. M. prostřednictvím obhájce o propuštění z vazby na svobodu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 11 To 27/2005, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného S. M. o propuštění z vazby zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný S. M. stížnost, neboť má za to, že se Vrchní soud v Praze patřičně nevypořádal s argumenty uvedenými v jeho žádosti o propuštění na svobodu, a s poukazem na bezdůvodnost jeho ponechání ve vazbě navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a on byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný S. M. je stíhán pro závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, kterým byla zamítnuta žádost obviněného o propuštění z vazby s tím, že u něj důvod vazby útěkové nadále trvá. Třebaže byl obviněný rozsudkem soudu prvního stupně obžaloby zproštěn, je vzhledem k odvolání krajské státní zástupkyně v jeho neprospěch stále ohrožen trestní sazbou v rozpětí od deseti do patnácti let odnětí svobody. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného S. M. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera