11 Tvo 21/2003
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 21/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2003 stížnost obviněného V. R., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 6. 2003, sp. zn. 2 To 103/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného V. R. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2003, sp. zn. 2 T 36/2002, byl obviněný V. R. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného P. T. Současně bylo rozhodnuto o povinnosti nahradit škodu Č. p., s. p.

Proti tomuto rozsudku podali obvinění V. R. i P. T., odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 19. 6. 2003, sp. zn. 2 To 103/03, podle § 71 odst. 4, 7 tr. řádu ponechal obviněného R. V. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, neboť s ponecháním ve vazbě nesouhlasí a navrhl, aby byl z vazby propuštěn.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu Praha-východ ze dne 24. 6. 2002, sp. zn. Nt 544/2002, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) tr. řádu s tím, že vazba počíná od zadržení dne 23. 6. 2003. V průběhu dalšího řízení odpadl důvod vazby koluzní i předstižné a obviněný je v současné době ve vazbě již jen z důvodu písm. a) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného V. R. bylo opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 6. 2003, kterým byl i nadále ponechán ve vazbě. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, jedná se o cizího státního příslušníka bez trvalých vazeb na území České republiky, a s ohledem na žalovanou trestnou činnost mu stále hrozí přísný trest. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného V. R. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení zjištěny nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera